Tom 91

 

Sympozjum: Kościelne zbiory biblioteczne. Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania.

Lublin, 24 września 2008 r.

 

Symposium

Kirchliche bibliotheksbestände. Das erbe der vergangenheit und die herausforderungen unserer zeit. Lublin, 24. september 2008

 

1. Ks. Jan Bednarczyk: Biblioteki kościelne w służbie ewangelizacji.

Kirchliche Bibliotheken im Dienste der Evangelisierung.

 

2. Ks. Krzysztof Gonet: To juz 17 lat! Przeszłość i plany na przyszłość Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

Das sind schon 17 Jahre! Vergangenheit und Zukunftspläne der Föderation Kirchlicher Bibliotheken FIDES.

 

3. Ks. Waldemar Graczyk: Zachowane szczątki księgozbiorów po skasowanych w XIX wieku klasztorach w diecezji płockiej w obecnych zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Die erhalten gebliebene Überreste der Bibliothekenbestände der im 19. Jahrhundert aufgehobenen Klöster in der Diözese Płock in den Beständen der Bibliothek des Höheren Priesterseminars zu Płock.

 

4. Iwona Kasiura: Tajemnice opraw książkowych na podstawie odkryć dokonanych podczas prac konserwatorskich w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

Die Geheimnisse von Bucheinbänden auf der Grundlage von Entdeckungen bei Konservationsarbeiten in der Universitätsbibliothek der Katholischen Universität Lublin.

 

5. Jolanta M. Marszalska: Dramatyczne losy księgozbiorów kościelnych w południowych guberniach Królestwa Polskiego w XIX wieku w świetle obecnego zasobu starych druków Biblioteki WSD w Płocku.

Die dramatischen Schicksale der kirchlichen Bücherbestände in den südlichen Gouvernements des Königreiches Polen im 19. Jahrhundert im Lichte des gegenwärtigen Bestandes der alten Druckstücke in der Bibliothek des Höheren Priesterseminars zu Płock.

 

6. Ks. Tomasz Moskal: Biblioteki kolegiackie w diecezji krakowskiej w okresie przedrozbiorowym.

Stiftfkirchenbipliotheken in der Diözese von Krakau in der Zeit vor der Teilung.

 

7. Jolanta Wasilewska: Pamiątka – świętość czy talizman? Dlaczego zbieramy obrazki święte?

Andenken, Heiligtum oder Talisman? Warum sammeln wir Heiligenbildchen?

 

8. Elwira Warda: Skryptorium podstawą rozwoju bibliotek.

Das Skriptorium als Grundlage der Entwicklung von Bibliotheken.

 

9. Ks. Jerzy Witczak: Księgozbiory kościelne w polskich bibliotekach cyfrowych.

Kirchliche Bibliotheksbestände in polnischen Digitalbibliotheken.

 

10. Artur Hamryszczak: Bericht über das symposium „Kirchliche bibliotheksbestände. Das erbe der vergangenheit und die herausforderungen unserer zeit”. Lublin, 24. september 2008.

 

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIEN UND MATERIALIEN

 

11. Ks. Zdzisław Kropidłowski: Działalność gospodarcza ks. Franciszka Józefa Wybickiego (1709-1765).

Business activities of priest Franciszek Józef Wybicki (1709-1765) (Summary).

 

12. Ks. Witold Kujawski: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko-pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Część III.

Das Repertorium der im Diözesanarchiv in Pelplin aufbewahrten Bücher kanonischer Visitationen der Bischöfe von Kujawien-Pommern. Teil III

 

13. Bohdan Kukharenko: Dobroczynność w imperium rosyjskim na przykładzie katolickich stowarzyszeń w diecezji tyraspolskiej (saratowskiej).

Wohltätigkeit im Russischen Reich am Beispiel katholischer Vereine in der Diözese Tiraspol (Saratow) (Zusammenfassung).

 

14. Krzysztof R. Prokop: Wypisy źródłowe do biografi i polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.). Część VII

Quellenexzerpte zu den Biographien polnischer Bischöfe und Äbte aus der Zeit der Adelsrepublik Beider Nationen sowie der national en Unfreiheit in der Teilungszeit (16.-19. Jahrhundert). Teil VII

 

15. Piotr Stefaniak: Dekretał papieża Piusa XII źródłem do dziejów życia św. Małgorzaty Węgierskiej OP

Die Dekretale von Papst Pius XII. als Quelle zur Lebensgeschichte der hl. Margarete von Ungarn OP

 

16. Marek M. Tytko: Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950 oraz początki koncepcji świętości w jego teologii moralnej i pastoralnej.

Franciszek Karol Blachnicki’s theological studies at the Jagiellonian University 1945-1950 and the beginning of conception of sainthood (holiness) in his moral- and pastoral theology (Summary).

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REZENSIONEN UND INFORMATIONEN

 

Ewa Kłeczek-Walicka: Pięć wieków Kolbuszowej.

Fünf Jahrhunderte Kolbuszowa.

 

Ks. Józef Szymański: Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów

i Podróżujących. Instrukcja Erga migrantes caritas Christi z 3 maja 2004 r., Lublin 2008, ss. 117, Wydawnictwo Polihymnia,tłumaczenie pod kierunkiem ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, red. LeszekAdamowicz.

 

Ks. Waldemar W. Żurek: Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Das Dokumentations-Zentrum der Gegenwärtigen Sakralen Kunst an der Universität zu Rzeszów.

 

Ks. Waldemar W. Żurek: My tutejsi – 20-lecie Związku Polaków na Białorusi.

Wir Einheimische – Der 20. Jahrestag des Polenbundes in Weißrussland.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Józef Kachel OFM, Bernardyni 1453-2003.

Kapłani i bracia zakonni prowincji polskich oraz kustodii św. Michała

na Ukrainie. Wydanie jubileuszowe, t. 1-6, Klasztor OO. Bernardynów

w Warcie, Warta 2004, ss. 402 + 348 + 362 + 392 + 406 + 376.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Leksykon duchowości franciszkańskiej. Wydanie polskie (przekłady i opracowania zbiorowe), red. Wacław Marian Michalczyk OFM, Wydawnictwo M & FranciszkańskieCentrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Kraków – Warszawa2006, ss. XXXII + kol. 2054.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Źródła franciszkańskie. Pisma świętego Franciszka • Źródła biografi czne świętego Franciszka • Pisma świętej Klary i źródła biografi czne • Teksty ustalające normy dla Braci i Sióstr od Pokuty, red. Roland Prejs OFMCap, Zdzisław Kijas OFMConv,Wydawnictwo OO. Franciszkanów «Bratni Zew», Kraków 2005,ss. 2608.

 

Ks. Marek T. Zahajkiewicz [Recenzja]: Maria Dębowska, Kościół katolicki

na Wołyniu w warunkach okupacji 1939-1945, Rzeszów 2008, ss. 480.

 

Ks. Janusz Zbudniewek [Recenzja]: Słów kilka o Katalogu inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, oprac. zbiorowe: Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz- Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007, ss. 173, tabl.barwnych 16.

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

BIBLIOGRAPHISCHE REVUE

 

Przegląd bibliografi czny oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper, Ryszard Skrzyniarz.

Bibliographische Revue erstellt von Artur Hamryszczak, Daniel Kiper, Ryszard Skrzyniarz.

 

.......................................................................................................................

 

Tom 92

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIEN UND MATERIALIEN

 

1. Ks. Grzegorz Bujak: Organizacja dekanalna diecezji kieleckiej w latach 1911-1925.

Die Dekanatsorganisation der Diözese Kielce in den Jahren 1911-1925 (Zusammenfassung).

 

2. Ks. Józef Dębiński: Kościół Katolicki na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku.

Die katholische Kirche in Belarus (Weißrussland) an der Wende des 20./21. Jahrhunderts (Zusammenfassung).

 

3. Maria Dębowska: Archiwa Kościoła Katolickiego w II Rzeczypospolitej.

Die Archive der katholischen Kirche in der Zweiten Republik Polen (Zusammenfassung).

 

4. Marlena Dobrucka: Nauka religii poza szkołą na terenie diecezji kieleckiej w latach 1961-1973.

Der außerschulische Religionsunterricht in den Jahren 1961-1973 auf dem Gebiet der Diözese Kielce (Zusammenfassung).

 

5. Ks. Tadeusz Fitych: Wstęp do badań nad diecezją Nola w XVII wieku.

Introduction to studies over diocese Nola in the 17th century (Summary).

 

6. S. Mirosława Górska: Archiwum Prowincji Najświętszego Imienia Jezus Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Warszawie.

Das Archiv der Provinz des Allerheiligsten Namens Jesus – Orden der Schwestern der Allerheiligsten Familie von Nazareth (CSFN / Nazarethanerinnen) in Warschau (Zusammenfassung).

 

7. Piotr Kardyś: Księgozbiory kościołów w dekanatach Bodzentyn i Kunów w latach 1738-1739 w świetle zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Die kirchenbibliotheken in den Dekanaten Bodzentyn und Kunów in den Jahren 1738-1739 im lichte der Bestände des Diözesanarchivs in Kielce (Zusammenfassung).

 

8. Sergiusz Leończyk: Budowa kościołów katolickich dla osiedleńców polskich w Kresławce i Kanoku w guberni jenisejskiej na początku XX wieku.

Der Bau katholischer Kirchen für polnische Ansiedler in Kreslawka und Kanok im Jenissei-Gouvernement zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Zusammenfassung).

 

9. Justyna Łukaszewska-Haberkowa: Księga parafi alna Górki Kościelnickiej i jej autor – ks. Ignacy Białek.

Das Pfarrbuch von Górka Kościelnicka und sein Autor Ignacy Białek (Zusammenfassung).

 

10. Ks. Tomasz Moskal: Duszpasterze parafi i Racławice w latach 1918-1939.

Die Seelsorger der Pfarrei Racławice in den Jahren 1918-1939 (Zusammenfassung).

 

11. Ks. Tomasz Moskal: Księgozbiór parafi i w Potoku Wielkim w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku.

Die Pfarrbibliothek in Potok Wielki im Lichte der Generalvisitation von 1748 (Zusammenfassung).

 

12. Krzysztof R. Prokop: Nowo odnaleziona księga Acta Pontifi caliaArcybiskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego.

Neu gefundenes Buch Acta Pontifi calia des Erzbischofs. Wacław Hieronim Sierakowski.

 

13. Krzysztof R. Prokop: Śluby i pogrzeby w księdze Acta Pontifi calia biskupa krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego (Z życia religijnego i towarzyskiego elit staropolskich doby saskiej).

Trauungen und Beerdigungen im Buch Acta Pontifi calia des krakauer Bischofs Jan Aleksander Lipski (Aus dem religiösen und gesellschaftlichen Leben der altpolnischen Eliten des sächsischen Zeitalters).

 

14. Tomasz Ratajczak: XIX-wieczne ministrantury w świetle Bibliografi i Polskiej Karola Estreichera i kwerend w wybranych bibliotekach naukowych.

Anweisungen für Messdiener aus dem 19. Jahrhundert im Lichte der Polnischen Bibliographie von Karol Estreicher und der in ausgewählten wissenschaftlichen Bibliotheken durchgeführten Recherchen (Zusammenfassung).

 

15. Ks. Józef Szymański: Z dziejów Kościoła Katolickiego w Finlandii do 1935 roku .

Aus der Geschichte der katholischen Kirche in Finnland bis 1935.

 

16. Ks. Anzelm WeissRejestr ekspedycji ks. biskupa Jana Albertrandiego wikariusza i ofi cjała generalnego archidiakonatu warszawskiego z lat 17951797.

Das „Expeditionsregister” von Bischof Jan Albertrandi, Vikar und Generaloffi zial des Archidiakonats Warschau, aus den Jahren 1795-1797 (Zusammenfassung).

 

17. Ks. Paweł Wolnicki: Sprawy zakonne w zespołach akt konsystorskich Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej.

Affaires religieuses dans les groupes des actes du consistoire archives du diocèse de Częstochowa (Resume)

 

18. Ks. Dominik Zamiatała: Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i konsulta zakonna PRL.

Die Konferenz der höheren Vorgesetzten der männlichen Orden in Polen und der Ordensbeirat.

 

19. Ks. Sławomir Zych: Dobra stołowe biskupstwa przemyskiego obrządku łacińskiego w latach 1939-1944.

Die Tischgüter des Bistums Przemyśl lateinischen Ritus´ in den Jahren 1939-1944 (Zusammenfassung).

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REZENSIONEN UND INFORMATIONEN

 

Ks. Włodzimierz Bielak: Archiwum parafi i rzymskokatolickiej w Rymaczach (diecezja łucka).

Archiv der römisch-katholischen Pfarrgemeinde in Rymacze.

 

Ewa Kłeczek-Walicka: Wystawa Pod płaszczem Maryi.

Ausstellung Unter Marias Mantel

 

Irena WodzianowskaWitalij Rosowski: XIX Międzynarodowa Konferencja Historia religii na Ukrainie, Lwów 13-15 maja 2009 roku.

XIX. Internationale Konferenz „Die Religionsgeschichte in der Unkraine“ Lwów (Lemberg) 13.-15. Mai 2009.

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Wkład OO. Franciszkanów w dziedzictwo Ziemi Chełmskiej, red. Eugeniusz Wilkowski, Chełm 2009, ss. 239.

 

Ks. Zdzisław Z. Kruczek [Recenzja]: Ks. Roman Majka CSMA, Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Warszawa, Wydawnictwo DiG 2008,ss.198.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Bullarium Poloniae litteras apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, t. 7 – 1464-1471, ediderunt et curaverunt Irena Sułkowska-Kuraś & Stanislaus Kuraś, cooperantibus Janussio Smołucha & Premislao Stanko, Romae – Lublini 2006, ss. XII + 358.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Eugeniusz Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura
i funkcje społeczne
, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 444; Stanisław Litak, Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe KUL,Lublin 2004, ss. 516.

 

Ks. Waldemar W. Żurek [Recenzja]: Edward Walewander ks., Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 2007, ss. 416.

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

BIBLIOGRAPHISHE REVUE

 

Przegląd bibliograficzny oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper i Ryszard Skrzyniarz.

Bibliographische Revue erstellt von Artur Hamryszczak, Daniel Kiper, und Ryszard Skrzyniarz.