Tom  94

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

1. Ks. Włodzimierz Bielak: Chrystianizacja Prus według Kroniki Jana Długosza.

The chrystianization of Prussia according to the Annals of Jan Długosz (Summary).

 

2. Maria Dębowska: Archiwum norbertanek w Imbramowicach.

The Norbertine Sisters Convent in Imbramowice (Summary).

 

3. Jolanta Gołąb-Kowalska: Wybrane piety w Małopolsce z okresu średniowiecza. Ich proweniencja, dzieje i wizerunek.

The chosen Pietàs in Little Poland from the Middle Ages – their provenance, history and image (Summary).

 

4. Joanna Kumor-Mielnik: Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805 roku.

The territorial organization of the diocese of Chełm and Lublin to 1805.

 

5. Tomasz Markiewicz: Duchowieństwo dekanatu Skała w świetle wizytacji z 1618 roku.

The Clergy of the Skała Deanery in light of the inspection 1618 (Summary).

 

6. Krzysztof R. Prokop: Wypisy źródłowe do biografi i polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.) Część VIII.

Source extracts to Polish bishops and abbots biography from the times of Republic Both Nations and national bondage of the annexations age. Part 8.

 

7. Krzysztof R. Prokop: Przyczynek do tematyki pobytu ks. Karola Wojtyły w Kolegium Belgijskim w Rzymie.

Contribution to the subject matter of the stay Charles Wojtyła at The BelgianCollege in Rome.

 

8. Piotr Rachwał: Imiona chrzestne mieszkańców Iskrzyni w XIX wieku na podstawie metryk parafi i Krościenko Wyżne z lat 1848-1900.

The Christian names of Iskrzynia inhabitants in the 19th century (based on the registers of the Krościenko Wyżne parish from the years 1848-1900) (Summary).

 

9. Witalij Rosowski: Stan katolickiego duchowieństwa w Winnicy na Podolu w świetle spisu ludności z 1795 roku.

 

10. Piotr Szkutnik: Wartość źródłowa akt dziekańskich z XIX wieku na przykładzie akt dziekana brzeźnickiego.

The historical value of the deanery records from the 19th century, illustrated with the example of the Dean Brzeźnicki’s records (Summary).

 

11. Piotr Szewczyński: Załącznik do ksiąg metrykalnych jako źródło historyczne do badań subregionu konińskiego w XIX wieku.

Annexes to register books as a historical source for research on the Konin sub-region in the 19th century (Summary).

 

12. Dominik Szulc: Zabudowania parafi i św. Stanisława biskupa w Modliborzycach w świetle wizytacji prepozyta Antoniego Franciszka Dunin-Kozickiego z 1781 roku.

Der Zustand die kirchgebäuden an der pfarrgemeinde unter dem zurufen heiligen Stanislau des bischofs in Modliborzyce basierend auf der Visitation des pfarrers Antoni Franciszek Dunin-Kozicki in 1781 Jahr (Zusammenfassung).

 

13. Ks. Józef Szymański: Sprawozdanie ks. Wilhelma Hoffmanna MSF z 1929 roku o sytuacji wychodźstwa polskiego w Limburgii Holenderskiej.

Wilhelm Hoffmann’s report from 1929 about the situation of Polish emigration in Dutch Limburg.

 

14. Ks. Paweł Wolnicki: Dziewiętnastowieczne akta wizytacji dziekańskich na przykładzie dekanatu radomszczańskiego.

Visite décanale selon les actes décanaux (sur ľexemple du doyenne radomsko).

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

Dominik Szulc: Muzeum klasztoru ojców dominikanów w Janowie Lubelskim – nowa placówka muzealna Kościoła katolickiego w Polsce.

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Waldemar Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794, TowarzystwoNaukowe KUL, Lublin 2008, ss. 324 + 3 mapy + Summary,ISBN 978-83-7306-405-8.

 

Hubert Mazur [Recenzja]: Weronika Pawłowicz, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Studia i Materiały WydziałuTeologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 52,Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, ss. 429.

 

Fryderyk Rozen [Recenzja]: P. Wiśniewski, ks.: Śpiewy Mandatum w polskich drukach muzyczno-liturgicznych XVII wieku. Warszawa2008, ss. 134.

 

Bogumiła Warząchowska [Recenzja]: Weronika Pawłowicz, Księgozbiory polskiego duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku (do 1939 r.), Katowice 2009, Księgarnia św. Jacka,ss. 432, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UniwersytetuŚląskiego w Katowicach nr 52 ISBN 978-83-7030-669-4,ISSN 1643-0131.

 

Ewa Kłeczek-Walicka: Konferencja naukowa: Bogurodzica na ludzkich drogach życia. Sokołów Małopolski 20 maja 2010 roku.

The scientifi c conference: God’s Mother on the human roads

of the life.

 

Ewa Kłeczek-Walicka: Konferencja: Pod opieką Maryi. Ku koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie. Rzeszów 12 VI 2010 roku.

The Conference: In Mary’s keeping. Preparing for the coronation of the icon of Our Lady of the Scapular in the church of the Holy Cross in Rzeszów. Rzeszów 12 VI 2010.

 

Ks. Waldemar W. Żurek: Dynamiczna wierność – ksiądz Michał Rua. Pierwszy następca zakonodawcy salezjanów.

Dynamic faithfulness – Rev. Michael Rua. First successor of the founder of the salesian’s order.

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

BIBLIOGRAPHICAL REVIEW

 

Przegląd bibliografi czny oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper.

Bibliographical review by Artur Hamryszczak and Daniel Kiper.