TOM 95

 

STUDIA I MATERIAŁY
STUDIES AND MATERIALS

 

 1. Włodzimierz Bielak: Księgozbiór panien norbertanek w Imbramowicach (The book collection of the Norbertine Sisters in Ibramowice)
 2. Ks. Bronisław Czaplicki: Dokumenty rosyjskie z początku XX wieku na temat Jasnej Góry (Русские документы начала XX в. oтносящееся к Ясной Горе)
 3. Justyna Łukaszewska-Haberkowa: Dzieje parafi i w Odrowążu Podhalańskim w świetle kroniki parafialnej (1844) (The history of the parish in Odrowąż Podhalański in the light of the parish chronicle)
 4. Krzysztof Kolasa: Szkoła salezjanek w Łodzi 1930-1963 (Die Schule der Don-Bosco-Schwestern in Łódź 1930-1963)
 5. Ks. Jarosław M. Marczewski: Duchowni wyświęceni przez biskupa chełmskiego Jerzego Zamojskiego w latach 1601-1620 (Clergymen ordaind by Jerzy Zamoyski bishop of Chełm in the years 1601-1620)
 6. Joanna Kumor-Mielnik: Struktura terytorialna diecezji lubelskiej w latach 1805-1808 (The territorial structure of the diocese of Lublin in the years 1805-1808)
 7. Sławomir Mielnik: Działalność Ośrodka Badań nad Geografi ą Historyczną Kościoła w Polsce KUL (The activity of The Research Centre for the Historical Geography of the Church in Poland at the Catholic University of Lublin)
 8. Dariusz Milewski: Mołdawia w relacjach nuncjuszów apostolskich w Polsce w latach 1648-1653 (Moldavie dans les relations des nonces apostoliques en Pologne de 1648 à 1653)
 9. Angelika Modlińska-Piekarz: Najstarsze dokumenty pergaminowe (XIV-XVII wieku) w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (The oldest papyraceous documents in the collection of manuscripts in the Library of the Catholic University of Lublin)
 10. S. Iwona Naglik: Inwentarz zespołu – Kuria Generalna Urszulanek Unii Polskiej [1871] 1919-1936 [1956] (The inventory of fonds – The General Curia of the Ursulines of the Polish Union [1871] 1919-1936 [1956])
 11. Krzysztof R. Prokop: Wypisy źródłowe do biografi i polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.). Część IX (Source extracts used to prepare the biographies of Polish bishops and abbots from the period of The Commonwealth of Poland and Lithuania and the period of Poland’s Partitions. Part 9)
 12. Tomasz Ratajczak: Obraz męki Chrystusa w XIX-wiecznych ulotnych drukach jarmarczno-odpustowych (The portrayal of Christ’s passion in the nineteen-century leafl ets distributed at the markets and Church fairs)
 13. Bartosz Walicki: Katecheci parafi i w Sokołowie Małopolskim na początku XX wieku (1900-1920) [Catechists in the parish of Sokołów Małopolski at the beginning of the 20th century (1900-1920)]
 14. Elwira Warda: Dzieje biblioteki Arystotelesa (The history of the Aristotle’s library)
 15. Jolanta Wasilewska: Historia i znaczenie ryngrafu (History and meaning of
 16. Ks. Anzelm Weiss: Kronikarskie zapiski do dziejów parafi i Wolsztyn (Chronistische Notizen zur Geschichte der Pfarrei Wolsztyn)
 17. Ks. Waldemar W. Żurek: Współpraca Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II z klasztorem sióstr norbertanek w Imbramowicach (Die Zusammenarbeit des Zentrums für Kirchliche Archive, Bibliotheken und Museen an der Katholischen Universität Johannes Pauls II. zu Lublin mit den Norbertarinnen in Imbramowice)


RECENZJE I INFORMACJE
REVIEWS AND INFORMATIONS

 

 1. Jerzy Flaga [Recenzja]: Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005), red. Marek T. Zahajkiewicz, Wydawnictwo Gaudium 2005, ss. 415 + mapy, ISBN 83-89659-41-7
 2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Radecznica. Ośrodek życia religijnego i społeczno-kulturowego, red. Roman Jusiak OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2006, Wydawnictwo Calvarianum, ss. 226, ISBN 83-89432-48-X
 3. Ks. Zdzisław Kropidłowski [Recenzja]: Zygmunt Iwicki, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biografi czny i nie tylko, współpraca Maria Babnis, Gdańsk-Pelplin 2010, ss. 594 + ilustracje
 4. Fryderyk Rozen, Edgar Sukiennik [Recenzja]: Studia Claromontana, 28 (2010), red. nacz. J. Zbudniewek, Warszawa, Wydawnictwo Zakonu Paulinów, ss. 733, il. ss. 60

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY
REVIEW OF BIBLIOGRAPHY


Przegląd bibliografi czny oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper (Review of bibliography by Artur Hamryszczak and Daniel Kiper)

 

 


TOM 96

 

STUDIA I MATERIAŁY
STUDIES AND MATERIALS

 

 1. Agnieszka Bajor: „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło do dziejów książki i biblioteki jasnogórskiej („The Polish Bibliography of Bibliology” as a source for the history of the books and the library of the Jasna Góra Monastery)
 2. Anna S. Czyż: Z biblioteki proboszcza antokolskiego ks. Benedykta Szamotulskiego (From the library of the parish priest of the Antakalnis, the Rev. Benedykt Szamotulski)
 3. Dariusz Milewski: Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK (Records of the registration and conferment procedure for a doctoral and postdoctoral degrees of the Faculty of Historical and Social Studies on the Academy of Catholic Theology in Warsaw)
 4. Angelika Modlińska-Piekarz: Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (The guide to the manuscript collection of the Library of the Catholic University of Lublin)
 5. Leszek Poniewozik: Chronologia powstawania prebend w kapitule kieleckiej (Chronology of the formation of prebendaries in the Chapter of Kielce)
 6. Krzysztof R. Prokop: Błogosławiony arcybiskup Radzim-Gaudenty i zagadnienie początków metropolii gnieźnieńskiej w historiografii staropolskiej (Blessed Archbishop Radzim-Gaudenty and the issue of the origins of the Metropolis of Gniezno in the Old Polish historiography)
 7. Anna Szylar: Busko w świetle opisu wizytacji biskupa Michała Jerzego Poniatowskiego z roku 1782 (Busko in light of the description of Bishop Michał Jerzy Poniatowski’s visitation of 1782)
 8. Ks. Józef Szymański: Ksiądz Witold Dariusz Dzięcioł – świadectwo więźnia obozów koncentracyjnych (The Rev. Witold Dzięcioł- testimony of the concentration camp inmate)
 9. Bogumiła Warząchowska: Biblioteki klasztorne na łamach „Naszej Przeszłości”. Zarys problematyki (Monastic libraries in „Our Past”- An Outline)
 10. Ks. Paweł Wolnicki: Biskupa Zdzisława Golińskiego koncepcja Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie (Bishop Zdzisław Goliński’s concept of the Diocesan Archive in Częstochowa)
 11. Waldemar W. Żurek: Salezjanin z “tramwaju”. Koadiutor Stanisław Żukowski 1913-2009 (Ein Salesianer „in der Strassenbahn”. Koadiutor Stanisław a Salesian Father „On a Tram“. The Coadjutor Żukowski 1913-2009)
 12. Waldemar W. Żurek: Obecność salezjanów na Wołyniu (The presence of the Salesians in Volhynia)


RECENZJE I INFORMACJE
REVIEWS AND INFORMATIONS

 

 1. Artur Hamryszczak [Recenzja]: Sławomir Zych ks., Z dziejów Kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej, Kolbuszowa 2010, ss. 162 + 4 fotografie
 2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Biskup lubelski Marian Leon Fulman, pedagog trudnych lat, red. ks. Edward Walewander, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2010, ss. 269
 3. Jerzy Flaga [Recenzja]: Wypisy z Kronik Sióstr Bernardynek z klasztoru Najśw. Serca Pana Jezusa w Kończyskach k/Zakliczyna (1882-2001), oprac. Emil Henryk Brzuszek OFM, Salezy Bogdan Brzuszek OFM, Kończyska-Zakliczyn n. Dunajcem 2008, ss. 342
 4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Index librorum prohibitorum 1600-1966, par Jesús M. De Bujanda avec l’assistance de Marcella Richter (Index des Livres Interdits, vol. XI), Médiaspaul -Librairie Droz, Montréal–Genève 2002, ss. 980
 5. Marek T. Zahajkiewicz [Recenzja]: Roland Prejs OFMCap, Za Franciszkiem. Dzieje pierwszego Zakonu Franciszkańskiego 1209-1517, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2011, ss. 396
 6. Krzysztof Haptaś: Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896), proboszcz kolbuszowski, dziekan mielecki, poseł Sejmu Krajowego we Lwowie i Wiedeńskiej Rady Państwa, „Ojciec” Sybiraków. W 115. rocznicę śmierci

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY
REVIEW OF BIBLIOGRAPHY


Przegląd bibliograficzny – oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper