Tom 97

 

 

STUDIA I MATERIAŁY

 STUDIES AND MATERIALS

 

 

1. Ks. Bronisław Czaplicki: Troska biskupów kujawsko-kaliskich o Jasną Górę w okresie po Powstaniu Styczniowym (1864-1914). The concern of the Bishops of Kujawy-Kalisz for Jasna Góra after the January Uprising (1864-1914).

 

2. Ks. Józef Dębiński: Kościół w Polsce represjonowany przez władze komunistyczne w latach 1944-1989. The Church In Poland Vectimised By Communist Authorities 1944-1989.

 

3. Maria Dębowska: Akta wizytacyjne w strukturze zasobów historycznych archiwów diecezjalnych w Polsce. Visitation records in the structure of the fonds of historical diocesan archives in Poland.

 

4. Tomasz Grala: Organizacja administracji państwa zakonnego w Prusach do końca XIII wieku. The organization of the administration of the State of the Teutonic Order in Prussia until the end of the 13th century.

 

5. Jacek Krochmal: Wizytacje kościelne w zasobie archiwów państwowych. Church visitations in the fonds of state archives.

 

6. Ks. Witold Kujawski: Księgi wizytacji kanonicznych przechowywane w archiwum diecezjalnym we Włocławku. Books of canonical visitations held in the Diocesan Archive in Włocławek.

 

7. Bp Mariusz Leszczyński: Wizytacje kanoniczne i dziekańskie w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego do 1939 roku. Canonical and deanery visitations in the Archdiocese of Lviv of the Latin rite to 1939.

 

8. Beata Lorens: Działalność Sodalicji Mariańskiej w kolegiach bazyliańskich na ziemiach Rzeczypospolitej w XVIII i XIX wieku. The activity of the Sodality of Our Lady in Basilian colleges in the territory of the PolishRepublic in the 18thand the 19th centuries.

 

9. Ks. Marcin Nabożny: Archiwum Diecezjalne w Rzeszowie. Powstanie, zasób i działalność. The Diocesan Archive in Rzeszów. Establishment, fonds and activity.

 

10. Roland Prejs OFMCap: Archiwum kościelne. Rola i znaczenie jako miejsca przechowywania dokumentów przeszłości. The role and importance of a church archive as a place to store documents of the past.

 

11. Krzysztof R. Prokop: Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.)(Cz. X). Source extracts for the biography of Polish bishops and abbots from the time of the Polish-LithuanianCommonwealth and the Partitions of Poland (16th and 19th centuries). (Part X).

 

12. Witalij Rosowski: Akta wizytacyjne Diecezji Kamienieckiej i Łucko-Żytomierskiej (koniec XVIII-początek XX wieku) w zasobach archiwów na Ukrainie. Visitation records of the Diocese of Lutsk-Zhytomyr and Kamyanyets (the end of the 18th century- the beginning of the 20th century) in the collections of Ukrainian archives.

 

13. Ks. Józef Szymański: Obraz duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie na podstawie wizytacji Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii.

 

14. Irena Wodzianowska, Dokumentacja Wizytacji Greckokatolickich w Archiwum Obwodowym w Żytomierzu. Documentation of the Greek Catholic visitations in the State Archive of Zhytomyr Oblast.

 

15. Waldemar W. Żurek SDB: Początki parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Baranowiczach poleskich na podstawie księgi inwentarzowej parafii Baranowicze z 2 maja 1938 roku. He beginnings of The Mother Of God, Quinn’s of Poland Parish in Baranowicze (Polesie) based on the inventory’s book of The parish Baranowicze from 2 of may 1938.

 

 

 

 RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

 

Jerzy Flaga: [Recenzja]: Marek Bochniak, W służbie Bogu i muzyce. Organiścidiecezji lubelskiej w okresie II Rzeczypospolitej, wprowadzenie Cezary Taracha, Lublin 2011, Wydawnictwo Werset, ss. 179, ISBN 978-83-60133-88-0.

 

Roman Kawecki: [Recenzja]: Grzegorz Chajko, Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010, ss. 496, il.

 

Miroslav Myšak: [Recenzja]: Veronika Čapská, Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780), Wydawnictwo Scriptorium, Praha 2011, ISBN 978-80-87271-30-8.

 

Fryderyk Rozen: [Recenzja]: Izabela Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce. Warszawa 2008, ss. 566, il.

 

Ks. Edward Walewander: [Recenzja]: Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock 2011, ss. 192, il., Summary, Zusammenfassung.

 

Irena Wodzianowska, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Чин святого Василя Великого в історії Церкви”, Łuck, 6-8 X 2011.

 

 

 

 PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny – oprac. Artur Hamryszczak, Daniel Kiper.

 

 

 

 

 

Tom 98

 

 

STUDIA I MATERIAŁY

 STUDIES AND MATERIALS

 

 

1. Ks. Włodzimierz Bielak: Księga Bractwa Trójcy Przenajświętszej w parafii Dywin 1763-1800.

The book of the Fraternity of Holy Trinity in Dywin parish 1763-1800.

 

2. Ks. Grzegorz Bujak: Organizacja dekanalna w diecezji kieleckiej w latach 1925-1939.

The organisation of deaneries in the diocese of Kielce in the years 1925-1939.

 

3. Marcin Danielewski: Romańskie zabytki architektury sakralnej Inowrocławia i Strzelna w świetle fotografii Meydenlendera z 1887 roku. Romanesque monuments of religious architecture in strzelno and inowrocław in the light of Meydenlender’s photography of 1887.

 

4. Ks. Józef Dębiński: Katolickie stowarzyszenia młodzieży w diecezji włocławskiej w latach 1918-1939. The catholic youth associations in the diocese of Włocławek in the years 1918-1939.

 

5. Maria Dębowska: Kapituła katedralna w Łucku w dokumentach z przełomu XVIII i XIX wieku.

The cathedral chapter in Lutsk in the documents of the late eighteenth and early nineteenth century.

 

6. Patrycja E. Herod: Ustawodawstwo karne w kodyfikacji płockiej biskupa Jakuba z Korzkwi (1396-1425). Criminal law in Plock codification done by bishop of Plock Jakub from Korzkiew (1396-1425).

 

7. Ks. Piotr Jamioł: Biblioteki parafialne dekanatów krakowskich: Lelów i Wolbrom w XVIII wieku.

Parish libraries in the deaneries of Krakow: Lelow and Wolbrom in the eighteenth century.

 

8. Grzegorz Kloskowski: Karmelici trzewiczkowi prowincji wielkopolskiej w XVII-XIX wieku. The carmelites of the ancient observance in the Great Poland province in the 17th-19th centuries.

 

9. Ks. Łukasz Krucki: Raport ks. Michała Sopoćki o stanie Kościoła katolickiego na Litwie i Zachodniej Białorusi po zakończeniu II wojny światowej. The report about condition of catholic church in Lithuania and Western Belorussia after second world war.

 

 

10. Jolanta M. Marszalska: Kilka uwag o potrzebie pragmatycznej piśmienności w średniowiecznych klasztorach monastycznych. Some remarks about the need for pragmatic literacy in medieval monasteries.

 

11. Agata Muc: Działania promocyjne kościelnych bibliotek naukowych na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Promotional activities of church academic libraries illustrated with an example of the theological library of university of silesia in Katowice.

 

12. Krzysztof R. Prokop: Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.). Część XI.

Source extracts for the biography of polish bishops and abbots from the time of the Polish-LithuanianCommonwealth and the partitions of Poland (16th and 19thcenturies). Part XI.

 

13. Ks. Piotr Szczur: Chrześcijanie wibec bogactwa w nauczaniu Klemensa Aleksandryjskiego.

Christians and richness in the teaching of Clement of Alexandria.

 

14. Ks. Józef Szymański: „Nie chcemy tego ukrywać” – oczami świadków. Sytuacja duszpasterstwa polonijnego w północnej Francji w 1928 roku. „We do not want to hide it” – through the eyes of witnesses. The situation of the polish chaplaincy in north France in 1928.

 

15. Anna Wiśnicka: Miejsca kultu z betonu i szkła. Geneza i przegląd najważniejszych tendencji w nowoczesnej architekturze sakralnej po II wojnie światowej. Places of worship made of concrete and glass. The origins and overview of the major trends in the modern church architecture after the second world war.

 

16. Ks. Stanisław Zimniak: Wierność charyzmatowi a lojalność wobec państwa – posłannictwo salezjańskie pod rządami ks. generała Michele Rua. Fidelity to the charism and loyalty towards the state – the salesian mission during the time of the rectorship of fr. Michael Rua.

 

 

 

 RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

 

Maria Dębowska: Kto, kiedy i gdzie sporządził spis osób z parafii Ostrówki (diecezja łucka) zamordowanych 30 sierpnia 1943 r. przez nacjonalistów ukraińskich z Ukraińskiej Powstańczej Armii.

 

Ks. Tomasz Moskal: Stan i perspektywy publikacji kościelnych akt wizytacyjnych z okresu staropolskiego.

 

Justyna Sałata: Biskup Marcin Kromer (1512-1589). W służbie kościoła, ojczyzny i ziemi bieckiej. Konferencja naukowa z okazji 500-lecia urodzin Marcina Kromera. 12 XI 2012 r.

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Maria Dębowska, Klasztor norbertanek w Imbramowicach. Studia i materiały, Lublin 2012, ss. 148; ISBN 978-83-60944-37-0.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Bolesław Przybyszewski, Katalog kanoników krakowskiej kapituły katedralnej w XVIII wieku, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2009, ss. 290 + wklejka

 

Bogumiła Warząchowska [Recenzja]: Strategia i metoda digitalizacji i udostępniania zbiorów kościelnych, red. naukowa Maciej Bała, Stanisław Dziekoński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 134.

 

Magdalena Winiarczyk [Recenzja]: Joachim Trenkner, Niemieckie lustro, rozmowę przeprowadziła Paulina Gulińska-Jurgiel; przeł. Anna Szyba; wstęp Adam Boniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 

 

 PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

 

Przegląd bibliograficzny – opracował Artur Hamryszczak.