tom 102

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

1. Tomasz Dywan: Archiwum parafii rzymskokatolickiej w Klimontowie

The Archive of the Roman Catholic Parish in Klimontów

 

2. Ks. Tomasz Garwoliński: Charakterystyka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

The characterization of the collection of antique books of the sixteenth century of the Library of Hosianum, the Seminary of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn.

 

3. Ks. Łukasz Krucki: Filadelfia duchowieństwa pięciu dekanatów: gnieźnieńskiego (śś. Piotra i Pawła), żnińskiego, łekneńskiego, kcyńskiego i rogowskiego z 1801 r.

Clergy philadelphia of five deaneries: Gniezno (Sts. Peter and Paul), Żnin, Łekno, Kcynia and Rogów from 1801.

 

4. Joanna Kumor-Mielnik: Zarys problematyki budownictwa i strat wojennych w kościołach parafialnych diecezji lubelskiej po I wojnie światowej

An outline of construction issues and war losses in parish churches of the Diocese of Lublin after the First World War. (Summary)

 

5. Grzegorz Misiura: Tablica upamiętniająca zamordowanych organistów diecezji lubelskiej

The plaque commemorating murdered organists of the Diocese of Lublin

 

6. Wiesław Partyka: Bractwa religijne w diecezji lubelskiej w XIX wieku – stan liczbowy

Religious brotherhoods in the Diocese of Lublin in the nineteenth century-numerical data

 

7. Leszek Poniewozik: Kościelne początki Tarnowa

The ecclesiastical origins of Tarnów

 

8. Aleksander K. Sitnik OFM: Wspomnienia Bernardynki łowickiej Weroniki Kempy z okresu II wojny światowej

Memoirs of Bernardine Sister Weronika Kempa from the period of World War II

 

9. Beata Skrzydlewska: Spis rzeczy będących w posiadaniu kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Imbramowicach sporządzony dnia 25 października 1862 roku

The list of things that are in possession of the Church of Sts Peter and Paul in Imbramowice made on 25 October, 1862

 

10. Piotr Tafiłowski: Biblioteki kapituł katedralnych w Gnieźnie i Poznaniu w XV i pocz. XVI wieku

The libraries of the cathedral chapters in Gniezno and Poznań in the fifteenth and early sixteenth century

 

11. Arkadiusz Wagner: Inkunabuł w oprawie z superekslibrisami bpa Jana Lubrańskiego na tle introligatorstwa krakowskiego i poznańskiego końca XV – początku XVI wieku

Incunabulum with bishop Jan Lubrański’s supralibros against the background of bookbinding in Cracow and Poznań in the late fifteenth century and the beginning of the sixteenth century.

 

12. Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Działalność naukowa i edukacyjna archiwum kościelnego na przykładzie Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej

Scholarly and educational activities of the church archive based on the example of the Salesian Archive of the Province of Piła

 

13. Ks. Wojciech Zawadzki: Księgozbiór klasztoru bernardyńskiego w Kadynach w zasobach Biblioteki Elbląskiej

The book collection of the Bernardine Monastery in Kadyny in the Elbląg Library

 

14. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Salezjański wotywny kościół Matki Bożej Ostrobramskiej we Lwowie. Historia i dzień dzisiejszy

The Salesian Votive Church of Our Lady of Ostra Brama in Lviv: History and the present day

 

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

Agnieszka Bajor [Recenzja]: Marcin Wrzos: Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze. –Poznań: [Kuria Prowincjonalna Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej], 2013. – 545, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Materiały Misjologiczne; 28). – 978-83-63775-08-7

 

Maria Dębowska [Recenzja]: Julia Dziwoki, Kancelaria kurii diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ss. 466

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego, redakcja Marta Makar-Studzińska, ks. Edward Walewander, Józef Bryll, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 350; ISBN 978-83-7702-794-3

 

Jan Flaga [Recenzja]: Jan Walkusz, Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 387. ISBN 978-83-7702-838-4

 

Sylwia Konarska-Zimnicka: Konferencja naukowa „Rubrycele i schematyzmy Kościoła w Polsce”. Kielce 23-25 maja 2014

An academic conference „Directories and schematisms of the Church in Poland”. Kielce 3-25 May 2014

 

Ks. Waldemar W. Żurek SDB: National Forum of the Directors of the Diocesan Archives in Poland

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny – opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

 

 

 

 

 

tom 101

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

1. Artur Hamryszczak, Bibliografia zawartości półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1 – 100

The bibliography of the contents of the semi-annual "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne ". Volumes 1 – 100

 

2. Renata Bednarz-Grzybek, Reklama książki na łamach tygodnika społeczno-religijnego „Wiara” (1906-1909)

Book advertisement in the socio-religious weekly magazine "Wiara" (1906-1909)

 

3. Centek Barbara, „Varia” - zapomniane czasopismo studentów KUL

„Varia” - a forgotten magazine of the students of the Catholic University of Lublin

 

4. Anna Sylwia Czyż, Niezrealizowane wileńskie zmówienie warszawskiej firmy „J. Szpetkowski i Spółka” – dokument z archiwum antokolskiego

Unfulfilled Vilnius order of "J. Szpetkowski and Company” from Warsaw - a document from the Archive of Antakalnis

 

5. Ks. Jarosław R. Marczewski, „Heri et hodie”. Chełmskie akta biskupie i konsystorskie według spisu zdawczo-odbiorczego z 1743 roku a obecny stan ich zachowania w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim

„Heri et hodie”. Bishopric and consistory records of Chełm according to the delivery and acceptance protocol of 1743 and their current condition in the Archdiocesan Archive of Lublin

 

6. Krzysztof Rafał Prokop, Wypisy źródłowe do biografii polskich biskupów i opatów z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niewoli narodowej doby zaborów (XVI-XIX w.) (cz. XII)

Source extracts for the biographies of Polish bishops and abbots from the time of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Partitions of Poland (16th and 19th centuries). (Part XII)

 

7. Beata Skrzydlewska, Spis rzeczy podarowanych kościołowi i klasztorowi norbertanek w Imbramowicach w latach 1712-1742

The list of things donated to the Norbertine Sisters Church and Convent in Imbramowice in the years 1712-1742

 

8. Marian Surdacki, Bractwa charytatywne w Polsce od średniowiecza do końca XVIII wieku

Brotherhoods of charity in Poland from the Middle Ages to the late eighteenth century

 

9. S. Joanna Wiśniewska, Konferencja wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych i konsulta w PRL –zarys problematyki

The Conference of Major Superiors of Female Religious Orders and the consulta in the Polish People’s Republic-an outline

 

10. Ks. Waldemar W. Żurek SDB, Początki parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej na Kijowskim Przedmieściu w Brześciu nad Bugiem

The origins of the Parish of Our Lady Queen of the Polish Crown in the Kiev Suburb in Brześć on the Bug

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Robert Kozyrski, Duchowieństwo, Kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768, Lublin 2013, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ss. 509+3nlb, ISBN 978-83-7306-618-2

 

Ks. Marek Inglot SI [Recenzja]: Leszek Kuk, Stanisław Zimniak (a cura di/pod red.), Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’epoca: la seconda guerra mondiale e la guerra fredda/Prymas Polski kard.August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny. (Accademia Polacca delle Scienze Biblioteca e Centro di Studi a Roma - Conferenze 127), Roma 2012, 261s.

 

Ks. Zdzisław Kropidłowski [Recenzja]: Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 396

 

Ks. Łukasz Krucki [Recenzja]: Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437-1493), Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2013, ss. 364…

 

Edyta Chomentowska, Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „ABMK” 100 (2013), s. 55-179. Errata ważniejszych omyłek w tekście

The catalogue of directories and schematisms of the female and male religious orders from the area of historical lands of the Polish Republic in the years 1690-2008 in the collection of the Library of the John Paul II Catholic University of Lublin, ‘ABMK’ 100 (2013), pp. 55-179. Errata of the major errors in the text

 

Artur Hamryszczak, „Sto tomów czasopisma «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne»”. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych”. Sympozjum z okazji wydania 100. tomu półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Lublin 9 grudnia 2013 r.

"One hundred volumes of the journal «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne». History, achievements and research prospects of church journals.” The symposium on the occasion of the 100th edition of the semi-annual" Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne". Lublin, 9 December 2013.

 

Gabriela Łącka, Rudolf Schnackenburg – biblista z Katowic. Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin biblisty. (17. stycznia 2014 roku. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Rudolf Schnackenburg – a biblical scholar from Katowice. The exhibition on the occasion of the hundredth birthday of the biblical scholar. (17 January 2014. The Faculty of Theology of the University of Silesia in Katowice)

 

Eliza Lubojańska, Ewa Olszowy, „Biblioteka Akademicka: Infrastruktura-Uczelnia-Otoczenie”. Gliwice, 24-25 Października 2013 r.

„Academic Library: Infrastructure-University-Surroundings”. Gliwice, 24-25 October 2013.

 

Beata Skrzydlewska, Targi Sacroexpo - VII Międzynarodowa Konferencja Muzealników „Muzea naszych czasów”. Kielce 9 czerwca 2014 r.

The SACROEXPO trade fair– the 7th International Conference of museologists "Museums of our time." Kielce, 9 June 2014.

 

Marcin Smolnicki, Sprawozdanie z panelu konferencyjnego Archiwa Kościelnew ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Toruń, 10-12 kwietnia 2013 roku

The report on the conference panel Church Archives at the 15th National Congress of the Students of Archive Studies. Toruń, 10-12 April 2013.

 

Bogumiła Warząchowska, Nagroda „Lux ex Silesia” dla ks. prof. Wincentego Myszora. Wystawa: Nauka – dydaktyka – organizacja: Ekspozycja przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Księgarnię Św. Jacka w Katowicach (Katowice 5.10. 2013r. - 31.12. 2013 r.)

The "Lux ex Silesia" Award for Rev. Professor Wincenty Myszor. Exhibition: Science - didactics - organization: The exposition prepared by the Theology Library of the University of Silesia in Katowice and St. Jack Bookshop in Katowice (Katowice 5 October 2013 – 31 December 2013)

 

Ks. Waldemar W. Żurek SDB, The hundredth edition of the volume «Church Archives, Libraries And Museums» published by The Institute Of Church Archives, Libraries And Museums Of The John Paul II Catholic University Of Lublin

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny – opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper