TOM 104

 

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

1. Artur Hamryszczak: Ks. prof. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) – dyrektor Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

Rev. prof. dr hab. Marek Tomasz Zahajkiewicz (1934-2015) – the director of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums at the Catholic University of Lublin

 

2. Ks. Jerzy Adamczyk: Kanoniczna instytucja muzeum kościelnego

Canonical Institution of Church Museum

 

3. Ewa Danowska: Spuścizna rękopiśmienna ks. Jana Ambrożego Wadowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rev. Jan Ambroży Wadowski’s manuscript legacy in the Scientific Library of the Polish Academy of Learning and the Polish Academy of Sciences in Cracow.

 

4. Maria Dębowska: Diocesan historical archives in Poland. The process of formation

Diecezjalne archiwa historyczne w Polsce. Proces organizowania.

 

5. Krzysztof Kaczmarek: Święcenia duchowieństwa przez biskupa włocławskiego Macieja Drzewickiego w latach 1516-1529

Ordinations performed by Bishop of Włocławek Maciej Drzewicki in the years 1516 – 1529

 

6. Daniel Kiper, Justyna Łukaszewska-Haberkowa: Ludwik Bronarski w świetle swoich Dzienników przechowywanych w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Marly

Ludwik Bronarski in the light of his Diaries stored in the Archive of the Polish Catholic Mission in Marly

 

7. Izabela Krasińska: „Przez abstynencję kapłanów do wstrzemięźliwości ludu”. Związek Księży Abstynentów (1902-1914)

“Through priests’ abstinence to people’s temperance.” The Association of Teetotal Priests (1902-1914)

 

8. Ks. Łukasz Krucki: Schematyzmy Kościołów katolickich obrządków wschodnich przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie

Schematisms of the Catholic Churches of the Eastern rites stored in the Archdiocesan Archive in Gniezno.

 

9. Lidia Kwiatkowska-Frejlich: Św. Brygida – cykl obrazów w kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

St Bridget- the cycle of paintings in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary of Victory in Lublin

 

10. Renata Makarewicz: Szpital parafialny i przytułek w Garbowie

The parish hospital and the shelter in Garbów

 

11. Ks. Jarosław R. Marczewski, Agnieszka Strycharczuk: Apoteoza godła heraldycznego biskupa Macieja Grzegorza Garnysza w łacińskich wierszach herbowych w rubrycelach diecezji chełmskiej

The apotheosis of Bishop Maciej Grzegorz Garnysz’s family crest in Latin poems in the directories of the Chełm Diocese

 

12. Ks. Leszek Misiarczyk: Zapiski o cudach z 1148 roku w Biblii Płockiej

The notes of the miracles of 1148 in the Bible of Płock

 

13. Grzegorz Misiura: Organista Stanisław Wyszyński (1876-1970)

Organist Stanisław Wyszyński (1876-1970)

 

14. Monika Nowakowska, Anna Pawłowska: Biblioteka Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

The Library of the Institute of History of the John Paul II Catholic University of Lublin

 

15. Piotr Rachwał: Badania demograficzne nad ludźmi starymi w Lubelskiem w świetle metryk zgonów (wybrane aspekty). Część I, Kurów (1698-1825)

Demographic studies of old people in the region of Lublin in the light of  death records (some aspects).Part I, Kurów (1698-1825)

 

16. Beata Skrzydlewska: Problemy i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce

Problems and challenges of church museology in Poland

 

17. Urszula Stępień: Działalność kolekcjonerska ks. Jana Wiśniewskiego, na tle zainteresowań przeszłością sandomierskiego środowiska duchownego przełomu XIX i XX wieku

Rev. Jan Wiśniewski’s collecting activity compared to the interest in the past expressed by the cleric environment of Sandomierz at the turn of the 19th and 20th centuries.

 

18. Piotr Szkutnik: Pensja dziekanów w Królestwie Polskim do lat 70. XIX wieku. Egzemplifikacje

Deans’ salary in the Kingdom of Poland until the 1870s. Examples

 

19. Ks. Józef Szymański: Granice diecezji kujawsko-kaliskiej

The boundaries of the Diocese of Kujawy and Kalisz

 

20. Jolanta Wasilewska: Najpiękniejszy rękopis średniowiecza – Księga z Kells

The most beautiful medieval manuscript – the Book of Kells

 

21. Łukasz Włodarski: Imiona chrzestne nadawane w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M. w Drobinie w latach 1826-1913

Baptismal names given in the Roman Catholic Parish dedicated to St. Stanislaus B.M. in Drobin in the years 1826-1913

 

22. Ks. Waldemar Witold Żurek SDB: Geneza parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Baranowiczach

The genesis of the construction of the Roman Catholic Church dedicated to Our Lady Queen of the Polish Crown in Baranowicze

 

23. Ks. Waldemar Witold Żurek SDB: Początki parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brześciu na Grajewskim Przedmieściu

The origins of the Parish of the Sacred Heart of Jesus in Brest in the Suburb of Grajewo

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

 

1. Jerzy Flaga: Ponowne spojrzenie na najnowszą historiografię bernardyńską: [Recenzja]:

Jan z Komorowa, Kronika Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów (1209-1536), przetłumaczył O. Kazimierz Żuchowski OFM, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2014, ss. 405; ISBN 978-83-63440-11-4; Kajetan Jan Grudziński OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik, Bernardyni w Służbie Ojczyzny 1453-1953, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2015, ss. 336; ISBN 978-83-63440-12-1; Romuald Michał Gustaw OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Klasztor i kościół św. Józefa ss. Bernardynek w Krakowie 1646-2009. Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2013, ss. 272; ISBN 978-83-63440-09-1.

 

2. Jerzy Flaga [Recenzja]: ks. Edward Walewander, Życie w obronie wartości. Siostra Gabriela Jaworska OP 1950-2012, Lublin 2015, ss. 89 + 4nlb, ISBN 978-83-64522-20-8.

 

3. Piotr Kardyś [Recenzja]: Michał Broda, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, ss. 232.

 

4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Николай Алексеевич Мурзанов, Словарь русских сенаторов 1711–1917 гг. Материалы для биогафий, издание подготовил Денис Николаевич Шилов, Российская Национальная Библиотека • Издательство «Дмитрий Буланин», Санкт-Петербург 2011, ss. 736 + 32 ss. ilustr.

 

5. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Мануил (Виктор) Лемешевский, Русские православные иерархи 9921892, t. 1–3, научный редактор Г.Г. Гуличкина, Издательство Сретенского Монастыря, Москва 2002–2004, ss. 544 + 608 + 488

История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г., главный редактор Владимир Воробьев, Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, Москва 2006, ss. 926 (+ schemat na rozkładanej karcie)

 

6. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: Tomasz Jank, Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku (1514-2014) w 500 lat od zakończenia budowy,Klasztor oo. Franciszkanów w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 167.

 

7. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: A. Staniszewski, Fara gdańskiego przedmieścia. Przegląd ikonografii i spojrzenie na architektoniczne dzieje gotyckiego kościoła św. św. Piotra i Pawła w Gdańsku/ Die pfarrkirche der Danziger vorstadt. Überblick zur Ikonographie und eine Betrachtung der Architekturgeschichte der gotischen St.-Peter-und-Paul-Kirche in Danzig,Wydawnictwo VIA - Fundacja Karrenwall, Gdańsk 2015, ss. 160.

 

8. Ks. Edward Walewander [Recenzja]: Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wstęp i opracowanie Elżbieta Orzechowska, przedmowa ks. Zygmunt Zieliński, Wyd. Instytutu Pamięci Narodowej, Lublin 2014, ss. 218, indeks nazwisk i indeks miejscowości.

 

9. Bogumiła Warząchowska: Federacja Bibliotek Kościelnych Fides w gościnnych murach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Lublin 1-3 września 2015 r.

 

10. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: 2nd National Forum of the Directors of the Diocesan Archives in Poland

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

 

Przegląd bibliograficzny opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

 

 

 

 

Tom 103

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

1. Ks. Jerzy Adamczyk: Biblioteka wyższego seminarium duchownego w aspekcie prawnym.

The library of the theological seminary from legal point of view.

 

2. Sabina Bober: Wymiana listów między kardynałem Mieczysławem Halką Ledóchowskim a księciem Adamem Stanisławem Sapiehą w sprawie stanu Kościoła greckokatolickiego w metropolii lwowskiej obrządku greckokatolickiego.

Exchange of letters between Cardinal Mieczyslaw Halka Ledóchowski and Prince Adam Stanisław Sapieha on the condition of the Greek Catholic Church in the Uniate Metropolis of Lviv.

 

3. Natalia Dianowa: Historia rozwoju katolickiej sieci parafialnej w diecezji tyraspolskiej w XIX w. na podstawie materiałów Państwowego Archiwum Obwodu Odeskiego.

The history of the development of the Catholic parish network in the Diocese of Tiraspol in the 19th century based on the materials from the State Archive of the Odessa District.

 

4. Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak: Biblioteka Opactwa Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.

The Library of St. Adalbert’s Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki.

 

5. Agnieszka Fluda-Krokos: Catalogus librorum – biblioteka karmelitów bosych w Krakowie w świetle rękopiśmiennego katalogu z roku 1702.

Catalogus librorum –the library of the Discalced Carmelites in Cracow in the light of the manuscript catalogue of 1702.

 

6. Waldemar Graczyk: Stare druki tzw. Karmelitana w zbiorach biblioteki klasztoru w Czernej.

Antique books, so-called Karmelitana in the collection of the monastic library in Czerna.

 

7. Piotr Kardyś: XV-XVII wieczne druki z dawnych księgozbiorów kapitulnego i wikariuszy znajdujące się obecnie w bibliotece Bazyliki Mniejszej NMP w Wiślicy oraz inwentarz biblioteki kapituły wiślickiej z 1682 roku.

15th-17th-century prints from the former chapter and vicars’ book collections in the library of Minor Basilica of the Holy Virgin Mary in Wiślica and the inventory of the Chapter library of Wiślica of 1682.

 

8. Izabela Krasińska: Działalność wydawnicza Związku Księży Abstynentów (1903-1914).

Publishing activity of the Association of Teetotal Priests (1903-1914).

 

9. Mariusz Krzysztofiński: Represje wobec Zakonów i Zgromadzeń Zakonnych Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego w latach 1939-1950. Stan i perspektywy badań.

Repression against religious orders and congregations of the Latin Rite of the Metropolis of Lviv in the years 1939-1950. The state and prospects of research.

 

10. Andrzej Laskowski: O pracach rzeźbiarskich Antoniego Popiela dla jasielskich franciszkanów.

Antoni Popiel’s sculptures for the Franciscans from Jasło.

 

11. Jolanta M. Marszalska: Darowizny, legaty testamentowe i inne sposoby nabywania ksiąg do biblioteki cystersów w Szczyrzycu w okresie staropolskim.

Donations, testamentary depositions and other ways of acquiring books for the Cistercian library in Szczyrzyc in the Old Polish period.

 

12. Tomasz Nowicki: Instrukcja kancelaryjna KUL a instrukcje Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Porównanie normatywów kancelaryjnych.

Chancery instructions of the Catholic University of Lublin, and the instructions of Maria Curie-Skłodowska University and the University of Silesia in Katowice. Comparison of chancery norms.

 

13. Ks. Marian Radwan SCJ, Irena Wodzianowska: Metody finansowania Kościoła katolickiego w Rosji w XIX wieku. Przyczynek archiwalny.

Methods of financing the Catholic Church in Russia in the nineteenth century. An archival supplement.

 

14. Beata Skrzydlewska: Spis rzeczy pozostałych w kościele na dzień pw. śś Piotra i Pawła w Imbramowicach po śmierci ksieni Zofii Grothówny.

The list of things in the Church of Sts Peter and Paul in Imbramowice after abbess Zofia Grothówna’s death.

 

15. Marian Surdacki: Działalność charytatywna zakonów żeńskich w Polsce nowożytnej.

Charitable activity of female religious orders in Poland in the early modern period.

 

16. Ks. Józef Szymański: Ks. Wacław Tokarek - W służbie jednego Kościoła

Rev. Wacław Tokarek - In the service of one Church.

 

17. Ks. Dominik Zamiatała: Władze komunistyczne wobec zakonów męskich na Środkowym Nadodrzu w latach 1970-1980.

The communist authorities’ policy with regard to male religious orders in Środkowe Nadodrze in the years 1970-1980.

 

18. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Pastoralna działalność kinematograficzna i rekolekcyjna księdza Bronisława Szymańskiego.

Szymański’s pastoral activity in the field of retreats and cinematography.

 

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

1. Jerzy Flaga [Recenzja]: Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1864-1918. Studium prozopograficzne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 404, ISBN 978-83-7702-483-6.

 

2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Maria Dębowska, Łacińska parafia pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Łucku (XV-XVIII w.), Wydawnictwo „Episteme”, Lublin 2014, ss. 163, ISBN 978-83-62495-62-7.

 

3. Artur Hamryszczak [Recenzja]: ks. Sławomir Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w latach 1939-1944/1945, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011, ss. 284 + 45 tabel + mapa.

 

4. Barbara Kołodziej [Recenzja]: Duszpasterstwo bibliotekarzy: w służbie człowieka i książki, red. Jan Malicki, Henryk Olszara, Bogumiła Warząchowska, Katowice : Biblioteka Śląska, 2014. s. 193, ISBN 978-83-64210-03-7.

 

5. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: B.J. Rouba, Pielęgnacja świątyni i innych zabytków. Książka nie tylko dla księży, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 508.

 

6. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: Robert Romuald Kufel, Jak prowadzić kronikę parafialną? Poradnik, Agencja Wydawnicza „PDN”, Zielona Góra 2014, ss. 78+21 [il.]+3 [nlb.]

 

7. Dominik Szulc [Recenzja]: Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468-1503), wyd. polskie, poprawione, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2011, 281 pp.

 

8. Ks. Kazimierz Talarek [Recenzja]: Teofil Wojciechowski, Kościelne dzieje Bochni 1772-1985, Wydawnictwo Brzeska Oficyna Wydawnicza, Bochnia 2013, ss. 688 + Aneks 13 fotografii, ISBN 978-83-88930-91-1.

 

9. Ks. Waldemar W. Żurek SDB [Recenzja]: Ks. Stanisław Zimniak SDB, Prymas Polski kardynał August Hlond na forum międzynarodowym, Warszawa 2014, s. 80.

 

10. Artur Hamryszczak: Konferencja naukowa: „Życie i działalność księdza profesora Stanisława Librowskiego (1914-2002) w setną rocznicę urodzin”, Lublin 15 grudnia 2014 roku.

Symposium: The life and work of Rev. Prof. Stanislaw Librowski (1914-2002), on the hundredth anniversary of his birth ", Lublin on December 15, 2014.

 

11. Piotr Kardyś: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

The report on the activities of the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce.

 

12. Ryszard Skrzyniarz: Akademicki Lublin w biografiach – przedsięwzięcie podjęte z okazji rocznic powstania lubelskich uczelni

Academic Lublin in biographies - a project undertaken on the occasion of the anniversaries of the creation of Lublin universities

 

13. Bartosz Walicki: Konferencja naukowa „W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym”, Lublin 7 V 2014 r.

An academic conference on "The research on the Polish community abroad and its chaplaincy", Lublin on May 7, 2014.

 

14. Bogumiła Warząchowska: Arcybiskup Szczepan Wesoły. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 14.01.2015.

Archbishop Szczepan Wesoły-Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiae. The Faculty of Theology, the University of Silesia, Katowice, Poland 14 January 2015.

 

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny - opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper