ABMK 109 (2018)

 

 

Spis treści

Contens

 

 

Obituary notice - Andrzej Paluchowski

 

1. Barbara Zezula: Andrzej Paluchowski (1933-2017)

 

 

Studia i materiały

Studies and Materials

 

2. Agnieszka Bangrowska: Tebuconazole is a new substance used to protect selected library resources from Roman Sanguszki Library

Tebukonazol jako nowa substancja zastosowana do ochrony wybranych zasobów bibliotecznych pochodzących z biblioteki Romana Sanguszki

 

3. Brudzisz Marian CSsR: Z Sitnicy przez Nemsyno, Rosumberk, Rozembark do Rożnowic

From Sitnica through Nemsyno, Rosumberk, Rozembark To Rożnowice

 

4. Grzegorz Chajko: Relacje niemiecko-polskie w rzymskokatolickiej parafii pw. Świętej Trójcy w Machlińcu w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w przekazie ks. Władysława Krzystyniaka  z 1922 roku 

German-Polish relations in the Roman Catholic Parish of the Holy Trinity in Machliniec in the archdiocese of Lviv of the Latin rite in Rev. Władysław Krzystyniak’s account of 1922

 

5. Alina Czachorowska, Jolanta Wasilewska: Krzyż jakiego nie znamy  

A cross we do not know

 

6. Sebastian Dudzik: Theatrum urbium italicarum Pietra Bertellego – przedsięwzięcie wydawnicze biskupa Hieronima Rozrażewskiego podczas jego podróży do Rzymu

Theatrum urbium italicarum by Pietro Bertelli – Bishop Hieronim Rozrażewski’s publishing undertaking during his visits to Rome

 

7. Anna Dymmel, Piotr Dymmel: Biblioteka kolegium jezuitów w Lublinie i jej losy

The Library of the Jesuit College in Lublin and its history

 

8. Janusz Adam Frykowski: Z dziejów parafii unickiej pw. Wniebowzięcia Pańskiego w Szarowoli w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych

The history of the Uniate parish dedicated to the Ascension of Our Lord in Szarowola in the light of the eighteenth-century church visitations

 

9. Marta Gudowska: Codzienność najmłodszych dzieci w polskim malarstwie religijnym 1400-1550

Everyday life of children in Polish religious painting 1400-1550

 

10. Marek Hałaburda: Katedra pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku w opisie wizytacyjnym z 1829 roku

The Cathedral dedicated to the Name of the Blessed Virgin Mary in Minsk in the visitation report of 1829

 

11. Krzysztof Kaczmarek: Konwent Dominikanów w Brzegu w XIV-XVI wieku

The Dominican monastery in the 14th-16th centuries

 

12. Tomasz Kruszewski: Bronisław Gubrynowicz i uformowanie jego warsztatu badawczego w Stacji Naukowej PAN w Rzymie

Bronisław Gubrynowicz and the formation of his research collection in the Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome

 

13. Ks. Piotr Lasota: Medytacyjne przedstawienia Boga w twórczości J. Kirka Richardsa

Meditative representations of God in J. Kirk Richard’s work

 

14. Agata Muc: Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych jako źródło do badań historyczno-teologicznych

The Electronic Bibliography of Theological Sciences as a source for historical and theological research

 

15. Piotr Rachwał: Zasób ksiąg metrykalnych w archiwach parafii rzymskokatolickich Lubelszczyzny. Część I

The collection of the register books in the archives of the Roman Catholic churches in the Lublin region. Part 1

 

16. Elwira Warda: Antoni Gąsiorowski – drukarz i wydawca z Johannisburga w Prusach Wschodnich

Antoni Gąsiorowski – a printer and publisher from Johannisburg in East Prussia

 

17. Łukasz Włodarski: Przebieg wizytacji kanonicznej biskupa Leona Wetmańskiego w sierpniu 1938 r. w Drobinie. Z dziejów parafii pw. św. Stanisława B. M. w dwudziestoleciu międzywojennym

The canonical visitation held by Bishop Leon Wetmański in Drobin in August 1938. The history of the parish dedicated to St Stanislaus the Martyr in the interwar period

 

18. Dominik Zamiatała CMF: Współpraca wydziałów wyznaniowych państw bloku wschodniego (wspólne narady)

Cooperation of the religious departments of the Easter Bloc countries (meetings)

 

19. Waldemar Witold Żurek SDB: Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Kobryniu z 21 sierpnia 1933 roku

Інвентар Рыма-каталіцкага парафіяльнага касцёла ў Кобрыне з 21 жніўня 1933 г.

Инвентарь Римско-католического приходского костела в Кобрине с 21 августа 1933 г.

The inventory of the Roman Catholic Parish church in Kobryń of 21 August 1933

 

 

Recenzje i informacje

Reviews and Informations

 

1. Jerzy Flaga [Recenzja]: Ewa Lorentz, Dziedzictwo Franciszkanów Konwentualnych w Zamościu. Architektura-Sztuka-Historia, Zamość 2016, ss. 199, ISBN 978-83-943150-0-9.

 

2. Paweł Glugla [Recenzja]: Archiwum Diecezjalne w Tarnowie. Historia i zasób, red. ks. S. Tokarski, ks. J. Słowik, ks. M. Podgórski, A. Sołtys, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2015, ss. 842 +47 [il.]  

 

3. Piotr Kardyś [Recenzja]: Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. 1, Początki fundacji, insygnia, fundator, pod red. Jerzego Michty, Kielce 2016, ss. 411, il. 124

 

4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Poczet prymasów Polski, pod red. Krzysztofa Woźniaka, Marcina Kulczynskiego i Piotra Pokory, Gniezno-Bydgoszcz 2017, ss. 160 [liczne ilustracje]

 

5. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Лев Р. Концевич, Хронолoгия стран Восточной и Централной Азии • Lev R. Kontsevich, Chronology of Far Eastern and Central Asian Countries, t. [1], Издательская Фирма «Восточная Литература» РАН, Москва 2010, ss. 808; t. [2] – Аd-denda, Издательская Фирма «Восточная Литература» РАН, Москва 2011, ss. 686 (liczne mapy) + rozkładana karta (tablica chronologiczna)  

 

6. Ks. Edward Walewander [Recenzja]: Wiesława Partyka, Opieka instytucjonalna na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Szpitale i przytułki, Lublin 2017, ss. 320. 

 

7. Waldemar W. Żurek SDB [Recenzja]: ks. Sławomir Zych, Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011, ss. 284. 

 

8. Michał Bartoszak: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „W służbie Kościoła, państwa i narodu 600 lat prymasostwa polskiego”. Gniezno 27 marca 2017 r. 

Nationwide symposium ‘In the Service of the Church, State and Nation – 600 Years of Primate’s Office in Poland’. Gniezno 27 March 2017    

 

9. Artur Hamryszczak: Konferencja naukowa „Klasztor Sióstr Norbertanek. 300 rocznica konsekracji kościoła klasztornego”. Imbramowice 29 VIII 2017 

The conference ‘The Convent of the Norbertine Sisters. 300 Anniversary of the Consecration of the Convent Church.’ Imbramowice 29 August 2017

 

10. Ks. Andrzej Kwaśniewski: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017 

Report on the activity of the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce for 2017

 

11. Joanna Nastalska-Wiśnicka: Konferencja naukowa „Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego”. Lublin. 27 II 2018 

The conference ‘From Petersburg to Lublin. The Beginnings of the Catholic University of Lublin Library’ Lublin. 27 February 2018

 

12. Grzegorz Wanatko: Wystawa „100-lecie kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze 1917-2017”. 

The exhibition "The 100th anniversary of the church dedicated to the Most Holy Saviour in Zielona Góra 1917-2017 ".

 

 

Przegląd Bibliograficzny

Review of Bibliography

 

Review of Bibliography przygotowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper