Agata Muc:

PL: Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych jako źródło do badań historyczno-teologicznych

EN: The Electronic Bibliography of Theological Sciences as a source for historical and theological research

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 299-314

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.14

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Streszczenie

Elektroniczna Baza Nauk Teologicznych powstała w 2011 roku i jest tworzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES we współpracy z Biblioteką Narodową. W bibliografii indeksowana jest zawartość polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych. Ponadto zamieszczane są wybrane prace zbiorowe, serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp. Pomimo, że najważniejszą oraz najobszerniejszą część bibliografii stanowią czasopisma teologiczne, to jednak można tu również odnaleźć wiele pozycji o charakterze ogólnohumanistycznym i społecznym. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne oraz diecezjalne i zakonne instytucje naukowe. Zasięg chronologiczny bazy obejmuje zasadniczo piśmiennictwo od roku 1980, choć niektóre tytuły są opracowane w całości i dlatego czasem można napotkać także teksty pochodzące z lat wcześniejszych. Obecnie baza działa w systemie Koha, co pozwala na sprawne prowadzenie prac związanych z tworzeniem i uzupełnianiem bibliografii oraz znacznie upraszcza proces wyszukiwania informacji.

 

Słowa kluczowe: Elektroniczna Baza Nauk Teologicznych, Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, bibliografie dziedzinowe, bibliograficzne bazy danych, Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Summary

The Electronic Database of the Theological Sciences was established by the Federation of the Polish Church Libraries FIDES in cooperation with the National Library in 2011. In the bibliography the following items are indexed: the content of Polish theological and religious journals as well as the magazines discussing, broadly understood, church sciences issues. The bibliography includes both academic articles and the ones intended for the general public.  In addition, it contains selected joint works, publishing series, jubilee books, conference material etc. Although theological journals are the core of the bibliography, it is also possible to find a number of works on general humanistic and social issues. The publications included in the bibliography are mainly released by church universities, theological faculties as well as diocesan and monastic research institutions. The chronology of the database covers literature from 1980 onwards; however, due to the fact that the whole titles are analysed, sometimes the texts from previous years may also be encountered. Currently, the database operates in the Koha system, which allows efficient work on creating and supplementing the bibliography. Furthermore, the system significantly facilitates the information search process.

 

Key words: the Electronic Bibliography of Theological Sciences, the Federation of the Polish Church Libraries FIDES, specialist bibliographies, bibliographic database, the Theological Library of the University of Silesia

 

 

Bibliografia / References

Bajor Agnieszka, Langer Hanna, Polskie spisy i serwisy bibliograficzne dostępne w Internecie, w: Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wybrane zagadnienia, t. 1, Konteksty i uwarunkowania, red. Z. Gębołyś, Katowice 2010, s. 106-149.

Buzdygan Dorota, Bibliograficzna baza danych — promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji, w: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/22 (dostęp: 01.03.2017).

Dziewiątkowski Janusz Adam, Automatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych w świetle działalności Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1 (1998) s. 7-71.

Garwoliński Tomasz, Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1(42) (2016) s. 354-356.

Gonet Krzysztof, Autobiografia bibliotekarza i bibliotekoznawcy. (Do października roku 2016), „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1(44) (2017) (w druku).

Gonet Krzysztof, Witczak Jerzy, Apel Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES do uczestników Kongresu Teologów Polskich Lublin, 12-15 września 2004 r., „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1-2(20-21) (2005) s. 189-190.

Gonet Krzysztof, FIDKAR – a co to jest? „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1/2(18/19) (2004) s. 5-10.

Jaskowska Bożena, Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 1 (2007) s. 79-87, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/b_jaskowska_zzl_1_2007.pdf (dostęp: 01.03.2017).

Kaczmarek Janusz, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla bibliotek Koha w Bibliotece Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1/2(32/33) (2011) s. 25-30.

Kowalska Małgorzata, Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych – koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009, [Warszawa] 2009, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/kowalska.php (dostęp: 01.03.2017).

Lubojańska Eliza, Olszowy Ewa, Szkolenia użytkowników w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2 (39) (2014) s. 89-102.

Sadowska Jadwiga, Główne problemy współczesnej polskiej bibliografii, w: Bibliografia: teoria, praktyka, dydaktyka: praca zbiorowa, red. J. Woźniak-Kasperek,  M. Ochmański, Warszawa 2009, s. 34-46.

Sadowska Jadwiga, Polskie dziedzinowe bibliograficzne bazy danych w perspektywie lokalnej i globalnej, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009, [Warszawa] 2009, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/sadowska.php (dostęp: 01.03.2017).

Szumilas Dorota, Warzeszak Stanislaw, Baza danych bibliograficznych z zakresu teologii moralnej i etyki (http://www.biblioteka.uksw.edu.pl/), „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXII/1 (2009) s. 358-362.

Szumilas Dorota, Dziedzinowe bazy bibliograficzne Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech. Bydgoszcz, 27–29 maja 2009, red. L. Derfert-Wolf, L. Szczepańska, [Warszawa] 2009, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/szumilas.php (dostęp: 01.03.2017).

Witczak Jerzy, 25 lat komputeryzacji bibliotek kościelnych w Polsce — dorobek Federacji FIDES, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 106 (2016) s. 333-342.

Witczak Jerzy, Apel FIDES do polskich teologów i co dalej? „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1-2(20-21) (2005) s. 193-195.

Witczak Jerzy, Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych Federacji FIDES, Wrocław 3.09.2013 [prezentacja].

Witczak Jerzy, Funkcjonowanie centralnego serwisu informacji katalogowej i bibliograficznej FIDES w 2011 roku, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1(34) (2012) s. 177-178.

Woźniak Jadwiga, FIDKAR, czyli (bardzo krótka) pochwała rozsądku, umiaru i kompetencji, „Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1/2(18/19) (2004) s. 12.

Żmuda Ryszard, Kościelne dyscypliny naukowe bez bibliografii? „Saeculum Christianum”, 2 (2011) s. 283-304.

 

Informacja o autorze / Information about Author

Agata Muc – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; kustosz dyplomowany w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; e-mail: agata.muc@us.edu.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:35 - Artur Hamryszczak