Zasady przygotowywania tekstów przeznaczonych do druku
w półroczniku „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”

 

 

Ogólne

 

1. Artykuł złożony do „Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych” nie może być wcześniej  nigdzie opublikowany, ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism. Nie powinien on również być opublikowany on-line w tym samym czy innym języku. Tylko jeden artykuł może zostać przyjęty do jednego numeru czasopisma. 

Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia (w wersji elektronicznej /skan/ lub papierowej) deklaracji: Zgłoszenie artykułu do redakcji półrocznika "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" wraz z oświadczeniem dotyczącym wkładu poszczególnych autorów i źródeł finansowania badań.

 

2. Artykuł przeznaczony do druku na łamach półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” może być przesłany pocztą tradycyjną na płycie CD lub też mailem jako załącznik.

 

3. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (min. 200 – max. 250), słowa kluczowe (key words) oraz bibliografię załącznikową. Do komunikatów, recenzji i sprawozdań należy dołączyć tylko bibliografię załącznikową.

 

4. Tekst artykułu należy zapisać w formacie RTF (*.rtf) – Rich Text Format

 

5. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF (*.tiff) – Tagged Image File Format w rozdzielczości 300 dpi.

 

6. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

 

7. Wydania krytyczne źródeł łacińskich lub staropolskich należy przygotować w oparciu o odpowiednie instrukcje wydawnicze.

 

8. W artykułach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji/transkrypcji.

 

9. W przypadku recenzji należy podać pełny opis bibliograficzny recenzowanej publikacji zawierający także informację o wydawcy, liczbie stron liczbowanych i nieliczbowanych oraz liczbie ilustracji.

 

10. Informacje o autorach, umieszczane w ABMK razem z artykułem, powinny zawierać następujące dane:

imię i nazwisko autora

stopień oraz tytuł naukowy

miejsce pracy (Instytut, Katedra, itp.)

adres e-mail.

 

11. Nieodesłanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.

 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia artykułu do publikacji bez podania przyczyny.

 

13. Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów.

 

14. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

 

15. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

 

16. Autorzy nie ponoszą żadnych opłat i kosztów publikacji na łamach półrocznika „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”.

 

 

 

Tekst główny

 

1. Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity.

 

2. Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą – nie kursywą.

 

3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym « »

 

4. Wszystkie tytuły publikacji w tekście głównym – kursywą bez cudzysłowów.

 

5. Terminy definiowane lub omawiane w tekście – kursywą bez cudzysłowów.

 

6. Zwroty użyte w sensie przenośnym – czcionką prostą bez cudzysłowów.

 

7. Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście.

 

8. Określenia czasu piszemy bez skrótów. Stulecia podajemy cyfrą rzymską (XIX wiek). Nazwy miesięcy powinny znajdować się w pełnym brzmieniu (11 listopada 1918 r.).

 

9. W tekście używamy myślników (półpauzy) „—”. Dywizów (krótkich znaków) bez spacji: „-” używamy tylko między cyframi (liczbami) w oznaczeniu stron (s. 2-5) lub dat (2005-2010).

 

 

 

Przypisy

 

1. W przypisach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji/transkrypcji.

 

2. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem interpunkcyjnym [z wyjątkiem sytuacji skrótów kończących zdanie, np. w. (wiek), r. (rok)]

 

3. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu tzw. metody przecinkowej: nie podaje się nazwy wydawnictwa, nazwisk tłumaczy, ilości dotychczasowych wydań (z wyjątkiem przypadku, gdy w tym samy roku dzieło miało więcej niż jedno wydanie), a poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem;

 

a) publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. A. Weiss, Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992, s. 145-176.

 

b) artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony,

np. A. Weiss, Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego dla Obry - Bernardowa, w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 493-516.

 

c) artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopisma nie umieszcza się w:]

np. A. Weiss, Rejestr ekspedycji ks. biskupa Jana Albertrandiego wikariusza i oficjała generalnego archidiakonatu warszawskiego z lat 1795-1797, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 92 (2009) s. 247-298.

 

d) hasła z encyklopedii: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.

np. F. Lenort, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877.

 

e) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty [wszystko czcionka prosta]

np. AAL, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Stanisława Brajczewskiego, k. 46.

Uwaga: przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (AAL). Podobnie w przypadku wszystkich skrótów odnoszących się do nazw instytucji i organizacji [także w tekście głównym].

 

f) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach.

np. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ (dostęp: 15.04.2016)

 

g) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, osrodek-archiwow-bibliotek-i-muzeow-koscielnych,123.html (dostęp: 15.04.2016)

 

4. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: nazwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu [kursywą, bez wielokropka], strony. Nie należy używać: dz. cyt., art. cyt. itp.!

np. Weiss, Rejestr ekspedycji, s. 250-251.

 

 

 

Bibliografia załącznikowa

 

W bibliografii należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem (np. cyrylicą) używać transliteracji/transkrypcji.

 

 a) publikacje książkowe: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł książki [kursywą], miejsce i rok wydania, strony

np. Weiss Anzelm, Biskupstwa bezpośrednio zależne od Stolicy Apostolskiej w średniowiecznej Europie, Lublin 1992.

 

b) artykuły w dziełach zbiorowych: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł artykułu [kursywą], w: tytuł dzieła zbiorowego [kursywa], inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony,

np. Weiss Anzelm, Dokument lokacyjny króla Jana III Sobieskiego dla Obry - Bernardowa, w: Historia świadectwem czasów, red. W. Bielak, S. Tylus, Lublin 2006, s. 493-516.

 

c) artykuły w czasopismach: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł artykułu [kursywa], „tytuł czasopisma” [w cudzysłowie czcionka prosta], rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony [przed tytułem czasopisma nie umieszcza się w:]

np. Weiss Anzelm, Rejestr ekspedycji ks. biskupa Jana Albertrandiego wikariusza i oficjała generalnego archidiakonatu warszawskiego z lat 1795-1797, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 92 (2009) s. 247-298.

 

d) hasła z encyklopedii: nazwisko i imię autora [nie inicjał!], tytuł hasła [kursywa], w: tytuł encyklopedii [kursywą], tom, inicjał imienia i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony.

np. Lenort Feliks, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, Lublin 1985, kol. 877.

 

e) archiwalia: nazwa archiwum, sygnatura, tytuł, strony lub karty [wszystko czcionka prosta]

np. AAL, sygn. Dz IV 22, Życiorys ks. Stanisława Brajczewskiego, k. 46.

Uwaga: należy podać pełną nazwę archiwum, a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy, np.: Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (AAL).

 

f) adresy stron internetowych: na końcu, w nawiasie tylko data dostępu, bez odstępów po kropkach.

np. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, https://www.kul.pl/ (dostęp: 15.04.2016)

 

g) dokumenty elektroniczne: tytuł hasła bądź artykułu, na końcu data dostępu bez odstępów po kropkach.

np. Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, osrodek-archiwow-bibliotek-i-muzeow-koscielnych,123.html (dostęp: 15.04.2016)

 

 

Egzemplarz autorski

 

Autor, który chce otrzymać bezpłatnie egzemplarz ABMK, w którym znajduje się jego artykuł, musi wcześniej zadeklarować chęć otrzymania pisma lub swojego artykułu w postaci pliku PDF.

Ponieważ otrzymanie tomu autorskiego wiąże się z koniecznością opłaty podatku, Autor musi podać następujące dane niezbędne do deklaracji podatkowej:

  1. Pesel lub NIP (tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą)
  2. Urząd Skarbowy, pod który podlega rozliczający się podatnik
  3. Adres stałego zameldowania oraz korespondencyjny, jeżeli jest różny od stałego zamieszkania.
Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 24.07.2018, godz. 10:20 - Artur Hamryszczak