Ks. Piotr Lasota:

PL: Medytacyjne przedstawienia Boga w twórczości J. Kirka Richardsa

EN: Meditative representations of God in J. Kirk Richard’s work

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 285-297

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.13

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Streszczenie

Współczesny artysta Kirk Richards, pomimo tego, że jest wyznania mormońskiego, wzorując się na twórczości Carla Heinricha Blocha, tworzy obrazy ukazujące oblicza Boga, będące wynikiem rozważania i medytacji Słowa Bożego.

Słowa kluczowe: Kirk Richards, Carl Heinrich Bloch, Biblia, malarstwo sakralne, malarstwo współczesne, mormoni, medytacja, realizm, symbolizm

 

Summary

Contemporary artist Kirk Richards – despite being a Mormon – while modelling on the work of Carl Heinrich Bloch, creates the pictures of the face of God, which are the result of his meditation on the Word of God.

Key words: Kirk Richards, Carl Heinrich Bloch, the Bible, sacred painting, contemporary painting, the Mormons, meditation, realism, symbolism

 

 

Bibliografia / References

Źródła

Jan Paweł II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów. Do tych, którzy

z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” Piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, Wrocław 2005.

Księga Mormona. Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów seminarium, tłum. z: Book of Mormon Study Guide for Home-Study Seminary Students, Salt Lake City 2012.

McConkie Bruce, Mormon Doctrine, Salt Lake City, Utah, 1979.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  w przekładzie z języków oryginalnych, Pallotinum, wydanie piąte, Poznań 2005.

Wojtyła Karol, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, Kraków-Rzym 2011.

 

Opracowania

Bloch Carl Heinrich, Life of Christ: The Art of Carl Bloch, red. Jay M. Todd 2011.

Crowder Ben, J. Kirk Richards, „Mormon artist covering the Latter-day Saint arts world“, nr. 1 (2008), Brigham 2008, s. 11-20.

Kirk Richards, http://www.jkirkrichards.com/bio.html, (dostęp: 04.05.2016).

Köder Sieger, Die Bibel mit Bildern von Sieger Köder, Schwabenverlag, 2004.

Koza Stanisław Józef, Mormoni, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 301-304.

Mormon artists, http://mormonartist.net/interviews/j-kirk-richards-2013, (dostęp: 01.06.2015).

Pheysey Dawn. C, Neitzel Holzapfel Richard, The Master’s Hand: the Art of Carl Heinrich Bloch,      Salt Lake City 2010.

Ravasi Gianfranco, Rupnik Marko Ivan, Fascynacja pięknem. Miedzy Biblią a teologią, przekład Barbara Żurowska, Kraków 2012.

Smith Joseph, Teachings of the Prophet, Salt Lake City, Utah 1938.

Widmann Gertrud, Die Bilder der Bibel von Sieger Köder. Erschließende und meditative Texte. Ostfildern 2006.

 

Informacja o autorze / Information about Author

Ks. Piotr Lasota – mgr teologii; doktorant w Instytucie Historii Sztuki KUL; e-mail: petroslasota@gmail.com

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:46 - Artur Hamryszczak