Łukasz Włodarski:

PL: Przebieg wizytacji  kanonicznej biskupa Leona Wetmańskiego w sierpniu 1938 r. w Drobinie. Z dziejów parafii pw. św. Stanisława B. M. w dwudziestoleciu międzywojennym.

EN: The canonical visitation held by Bishop Leon Wetmański in Drobin in August 1938. The history of the parish dedicated to St Stanislaus the Martyr in the interwar period

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 363-372

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.17

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Streszczenie

Drobin położony jest na północnym Mazowszu nieopodal Płocka. W dwudziestoleciu międzywojennym przynależał on administracyjnie do województwa warszawskiego, a nim do powiatu płockiego, natomiast w strukturach kościelnych do diecezji płockiej, a w niej do dekanatu raciąskiego. Proboszczem parafii w latach 1932 – 1956 był ksiądz kanonik Feliks Hilary Godlewski. W Drobinie pod koniec sierpnia 1938 r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii, która przeprowadzona została przez biskupa pomocniczego diecezji płockiej Leona Wetmańskiego. Na podstawie zachowanych sprawozdań w księdze protokołów Parafialnej Akcji Katolickiej oraz dekretu powizytacyjnego zapisanego na kartach kroniki parafialnej odtworzono przebieg wspomnianej wizyty, a także zrekonstruowano stan osobowy poszczególnych bractw i stowarzyszeń katolickich działających w parafii, co w efekcie dało nam ogólny obraz parafii Drobin u progu II wojny światowej.

 

Słowa kluczowe: Drobin, diecezja płocka, wizytacja kanoniczna, dwudziestolecie międzywojenne, bractwa i stowarzyszenia katolickie.

 

Summary

Drobin is located in the north of Mazowsze, near Płock. In the interwar period, it was part of the Warsaw province and the Płock district, whereas in the church structures it was part of the diocese of Płock and the deanery of Raciąż. In the years 1932-1956, Rev. Feliks Hilary Godlewski was a parish priest in Drobin. At the end of August 1938, the auxiliary bishop of the Płock diocese, Leon Wetmański held a canonical visitation in this parish. It was possible to reconstruct the visitation, the members of particular Catholic brotherhoods and associations in the aforementioned parish on the basis of the reports recorded in the record book of the Catholic Action and the visitation decree written in the parish chronicle. This reconstruction enabled the author to present a general picture of the parish of Drobin on the threshold of the Second World War. II.

 

Key words: Drobin, the diocese of Płock, a canonical visitation, the interwar period, Catholic brotherhoods and associations

 

Bibliografia / References

Źródła

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Akta wizytacji biskupich i dekanalnych diecezji (XVI -XIX w.), sygn. 5, k. 293v-294.

Fragmenty Akt Parafialnych (XVII-XX w.), Teczka nr 536 „Drobin A. W. 1598; 1842”, Drobin Liber Status Animarum 1938.

Fragmenty Akt Parafialnych XVII-XX w., Księga Protokołów Posiedzeń Zarządu Akcji Katolickiej w Drobinie, s. 9-13

Archiwum Parafialne w Drobinie, Kronika Parafialna, lata 1932-1960.

Catalogus Ecclesiarum et Utriusque Cleri tam saecularis quam regularis diocesis Plocensis pro anno domini 1938, Płock 1938.

Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza, t. 2, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, przy współpracy K. Pacuskiego, H. Wajsa, Wrocław 1989.

 

Opracowania

Barański Józef, Drobin w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do1864 r.), „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, 31 (1986) s. 30-34.

de Verdmon Jacques Leonard, Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902.

Drobin, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1881, s. 146.

Dygdała Bogusław, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII w., Toruń 2009.

Góralski Wojciech, Reforma trydencka w diecezji i prowincji kościelnej mediolańskiej w świetle pierwszych synodów kard. Karola Boromeusza, Lublin 1988.

Kozakiewiczowa Helena, Nagrobki Kryskich w Drobinie k. Płocka, „Biuletyn Historii Sztuki”, 18 (1956) s. 3-23.

Kumor Bolesław, Przedrozbiorowe wizytacje kościelne jako źródło demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 2 (1968), s. 3-46.

Librowski Stanisław, Wizytacje diecezji włocławskiej, cz. 1, t. 1, Opracowanie archiwalno – źródłoznawcze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 8 (1964) s. 5-186.

Stogowska Anna, Reforma rolna w powiecie płockim, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, 9 (1977) s. 51-88.

Rojewski Andrzej, Dziekan Stanisław, Zwyczaje i obrzędy adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Drobin, „Studia Płockie”, 12 (1984) s. 161-204.

Wierzbicki Saturnin, Byli naszymi duszpasterzami. Kapłani Kościoła płockiego zmarli w latach 1901-2005, Płock 2005.

Włodarski Łukasz, Imiona chrzestne nadawane w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B. M. w Drobinie w latach 1826-1913, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 104 (2015), s. 349-362.

Włodarski Łukasz, Parafia Drobin w latach 1939-1945 w świetle kroniki parafialnej, „Nasza Przeszłość”, 125 (2016) s. 249-262.

Zadrożny Krzysztof, Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym, „Nasze Korzenie. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno – zachodniego Mazowsza: płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie”, 3 (2012) s. 26-28.

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Łukasz Włodarski – mgr historii; doktorant w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK; e-mail:wlodarski24@gmail.com

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:47 - Artur Hamryszczak