Czasopismo Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne ukazuje się od czerwca 1959 r. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. W zamyśle założycieli Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne miały być kwartalnikiem poświęcony problematyce archiwalnej, bibliotecznej i muzealnej.

    Trzy pierwsze tomy ABMK były kwartalnikiem. Od tomu czwartego (1962 r.) pismo ukazuje się jako półrocznik.

 

    Założycielem i pierwszym redaktorem Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych był ks. Stanisław Librowski. Kierował on pismem przez 33 lata (1959-1991) wydając 60 tomów ABMK. Jego następcą był ks. Joachim Giela, który kierował pismem w latach 1992-1993 wydając tomy: 61 (1992) i 62 (1993). Kolejnym redaktorem naczelnym w latach 1993-1999 był ks. Stanisław Tylus, który wydał tomy 63 (1993) - 74 (2000). W latach 2001-2012 redaktorem naczelnym był ks. W. Bielak, który wydał tomy 75 (2001) - 98 (2012). Redaktorami półrocznika byli również: Ryszard Skrzyniarz (1995-2005) oraz Artur Hamryszczak (2005-2012), który od 2013 r. pełni funkcję redaktora naczelnego.

 

   Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” zgodnie z założeniami statutu Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych stanowi łącznik pomiędzy archiwami, bibliotekami i muzeami kościelnymi. Informuje ono o podejmowanych przez Ośrodek pracach i ich wynikach oraz przekazuje wytyczne w dziedzinie organizacji archiwów, bibliotek i muzeów kościelnych. Upowszechnia również informacje z życia instytucji kościelnych przechowywujących zbiory kulturowe Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie.

 

    Pismo ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.

 

   Półrocznik Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne podzielony jest na następujące działy tematyczne: studia i materiały, recenzje i informacje, przegląd bibliograficzny. W ich ramach ukazują się rozprawy i studia przedstawiające metody pracy stosowane w archiwistyce, bibliotekarstwie oraz muzealnictwie. Są to artykuły przedstawiające historię zbiorów kościelnych lub też charakteryzujące ich ważniejsze zespoły. Zamieszczane są również inwentarze archiwalne i katalogi biblioteczne kościelnych bibliotek i archiwów. Ukazują się również teksty źródłowe do historii Kościoła katolickiego na ziemiach polskich (wizytacje kanoniczne parafii, księgi brackie, statuty kapituł, fundacje i erekcje instytucji kościelnych). Niektóre z artykułów drukowanych w ABMK są owocem pracy badawczej historyków korzystających ze zmikrofilmowanych w Ośrodku ABMK archiwaliów kościelnych. W ostatnich latach na łamach pisma ukazały się liczne artykuły dotyczące historii Kościoła katolickiego na historycznych ziemiach polskich tzw. Kresach Wschodnich oraz przedstawiające dzieje polskich parafii katolickich w Europie Zachodniej. Ponadto po zmikrofilmowaniu i zdigitalizowaniu zespołu archiwalnego publikowane są katalogi zbiorów Ośrodka ABMK.

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 18:29 - Artur Hamryszczak