Tomasz Kruszewski:

PL: Bronisław Gubrynowicz i uformowanie jego warsztatu badawczego w Stacji Naukowej PAN w Rzymie

EN: Bronisław Gubrynowicz and the formation of his research collection in the Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 269-283

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.12

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Streszczenie

W artykule podjęto próbę charakterystyki tzw. biblioteki Gubrynowicza, należącej do profesora Bronisława Gubrynowicza, który w zapisie testamentowym przekazał prywatną kolekcję pod opiekę i w użytkowanie Stacji Rzymskiej Polskiej Akademii Umiejętności (obecnie PAN) Ten zasób naukowy i warsztat pracy uczonego nie był dotąd przedmiotem żadnych opracowań naukowych. W tekście dokonano krótkiej charakterystyki zbiorów oraz ich losów od śmierci Gubrynowicza do otwarcia biblioteki dla publiczności w 1939 roku.

Słowa kluczowe: Bronisław Gubrynowicz, Polska Akademia Umiejętności, Stacja Polska PAN w Rzymie

 

 

Summary

The article attempts to characterise so-called Gubrynowicz’s library, which belonged to Professor Bronisław Gubrynowicz, who in his will bequeathed his it to the Research Centre of the Polish Academy of Learning in Rome (currently the Polish Academy of Sciences). This research resource has not been studied so far. The text includes a brief analysis of the collection and its history from the death of Gubrynowicz to the opening of the library for the public in 1939.

Key words: Bronisław Gubrynowicz, the Polish Academy of Learning, the Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome

 

Bibliografia / References

Źródła

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (AN PAU)

sygn. Nr I-135, Zespół: Stacja Naukowa PAN w Rzymie.

Archiwum Stacji Naukowej PAN w Rzymie (ASN PAN)

Szabat Anna, Biblioteka Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, Łódź 1996, mps (praca magisterska pod kier. prof. dr hab. B. Sordylowej).

Wronikowska Dominika, Fototeka Karola Lanckorońskiego w Stacji Naukowej PAN w

Rzymie, Rzym 2004.

Zespół: Inwentarz Bibljoteki Daru Bronisława Ludwika Gubrynowicza, k. 119.

Zespół: Inwentarz Bibljoteki Bronisława Gubrynowicza, zeszyty 1-5.

Zespół: Korespondencja Stacji 1936-1937.

Zespół: Korespondencja Stacji 1938-1940.

Zespół: Korespondencja z Sekretarzem Generalnym PAU 1934.

Zespół: Teczka inwentarzowa

 

Opracowania

Biliński Bronisław, Biblioteca e Centro di Studi a Roma dell’Accademia Polacca delle Scienze nel 50° Anniversario della Fondazione, 1927-1977, Wrocław 1977.

Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN: Cz. I: Nauki społeczne, z. 1: A-J, opr. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław 1983.

Brochocka Zofia, Profesor Bronisław Gubrynowicz w Uniwersytecie Warszawskim, „Ruch Literacki”, 5-6 (1933) s. 108-109.

Członkowie Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności: 1872-1952, opr. E. H. Nieciowa, Wrocław 1973.

Dybiec Julian, Polska Akademia Umiejętności: 1872-1952, Kraków 1993.

Grzegorczyk Piotr, Bibljografja prac Prof. Bronisława Gubrynowicza, „Ruch Literacki”, 5-6 (1933) s. 114-128.

Łempicki Zygmunt, Twórczość naukowa Bronisława Gubrynowicza na tle epoki, „Ruch Literacki”, 5-6 (1933) s. 97-101.

Łempicki Zygmunt, Zmarli członkowie: ś.p. Bronisław Gubrynowicz (1870-1933), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, 27 (1934), s. 147-148.

Marciniak Ryszard, Zbiór rzymski i paryski w Bibliotece Kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 15 (1980) s. 261-266.

Rederowa Danuta, Polska Stacja Naukowa w Rzymie, „Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności”, 1992/1993 (1994) s. 188-234. 

Piskurewicz Jan, Ośrodki upowszechniania nauki polskiej we Włoszech 1918-1939, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2 (1995) s. 57-70.

Seroka Katarzyna, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, „Przegląd Polsko-Polonijny”, 4 (2012) z. 1, s. 157-168.

Starnawski Jerzy, Piotr Grzegorczyk (17 listopada 1894-20 maja 1968), „Pamiętnik Literacki”, 2 (1969) s. 409-415.

Żaboklicki Krzysztof, 75-lecie Stacji Naukowej w Rzymie, „Nauka”, 2 (2003) s. 152-157.

 

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Tomasz Kruszewski – dr hab. bibliologii i informtologii; adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: tomkrus@umk.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:52 - Artur Hamryszczak