Waldemar W. Żurek SDB:

PL: Inwentarz rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Kobryniu z dnia z 21 sierpnia 1933 roku

EN: The Inventory of the Roman Catholic Parish Church in Kobryń of 21 August 1933

 

Źródło / source: Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 109 (2018)

Strony / pages: 399-412

 

https://doi.org/10.31743/abmk.2018.109.19

 

adobe_pdf_file_icon_32x32

 

Streszczenie

Po zniszczeniu w 1812 roku parafialnego kościoła rzymskokatolickiego w Kobryniu, nowy wybudowany został przez parafian pod kierunkiem proboszcza ks. Antoniego Kisielewskiego i przez niego poświęcony w sierpniu 1845 roku, konsekrowany został w 1851 roku przez biskupa wileńskiego Wacława Żylińskiego. Prezentowany inwentarz Parafii Wniebowzięcia N.M. Panny w Kobryniu pochodzi z lat międzywojennych II Rzeczypospolitej. Inwentarz sporządził jego proboszcz ks. Józef Kuczyński dnia 21 sierpnia 1933 roku i według tego inwentarza przejął parafię kobryńską z przynależnym inwentarzem ks. Jan Węckiewicz, nowy proboszcz, w obecności ks. Bronisława Kiełbasy, delegata kurii pińskiej i dziekana brzeskiego.

 

Słowa kluczowe: Kobryń, historia Kresów Wschodnich, historia Kościoła, wizytacje kanoniczne parafii

 

 

Summary

After destroying the Roman Catholic Parish Church in Kobryń in 1812, the new parish church was built under the supervision of the parish priest Rev. Antoni Kisielewski and blessed by him in August 1845, then consecrated by the bishop of Vilnius Wacław Żyliński in 1851. The presented inventory of the Parish dedicated to the Assumption of Mary in Kobryń dates back to the interwar years of the Second Polish Republic. The inventory was prepared by the parish priest Józef Kuczyński on 21 August 1933. According to this inventory, the parish of Kobryń (along with the all the inventory) was taken over by Rev. Jan Węckiewicz, a new parish priest, in the presence of Rev. Bronisław Kiełbasa, the delegate of the Curia of Pińsk and the dean of Brest.

 

Key words: Kobryń, the history of the Polish Eastern Borderlands, the history of the Church, canonical visitations of parishes

 

 

Bibliografia / References

Biskupstwo Wileńskie, opr. J. Kurczewski, Wilno 1912.

Brzozecki Sławomir, Żyliński Wacław, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1654-1655.

Jacewicz Wiktor, Woś Jan, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. 1, Warszawa 1977.

Kobryń, w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 4, Warszawa 1883, s. 205-207.

Kumor Bolesław, Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), Lublin 1969-1971.

Mikhailik Larysa, Kościół katolickie na Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Warszawa 2008.

Nadolski Bogusław, Kadzielnica, trybularz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 319.

Litak Stanisław, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1996.

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w R. P. 1933 i 1934, Pińsk 1933.

Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pńskiej w R. P. 1935, Pińsk 1935.

Szymański Józef, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Sm-Ś Część Biograficzna, red. E. Dziębowska, Kraków 2007, s. 298.

Wolski Jan, w: Niech świadectwo nie będzie zapomniane. Losy Kościoła katolickiego na Białorusi w latach 1917-1953, red. R. Wierna, Grodno 2000, s. 82.

 

 

Informacja o autorze / Information about Author

Ks. Waldemar Witold Żurek SDB – dr hab. historii Kościoła, prof. KUL; dyrektor Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL; e-mail: zurek@kul.pl

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018, godz. 23:53 - Artur Hamryszczak