TOM 100

 

 

STUDIA I MATERIAŁY

 STUDIES AND MATERIALS

 

1. Artur Hamryszczak: Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość.

Periodical „Archives, Libraries, Church Museums”. Past-Present-Future.

 

 2. Ks. Jerzy Adamczyk: Biblioteki kościelne w aspekcie kanonicznym.

Church libraries in the Canonic Context.

 

3. Witalij Bohatyrewicz: Kościół pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Bryła architektoniczna i wystrój wnętrza.

Church of Jesuit St Francis Xavier in Grodno. Architecture and Interior Design.

 

4. Edyta Chomentowska: Katalog rubrycel i schematyzmów zakonów męskich i żeńskich z obszaru historycznych ziem Rzeczypospolitej za lata 1690-2008 w zbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

The catalogue of directories and schematisms of the female and male religious orders from the area of historical lands of the Polish Republic in the years 1690-2008 in the collection of the Library of the the John Paul II Catholic University of Lublin.

 

5. Maria Dębowska: Rządy biskupa Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego w niekanonicznej diecezji pińskiej (1795-1798).

Reign of Bishop Kasper Kazimierz Cieciszowski in non-canonical Pinsk Diocese (1795-1798).

 

6. Lidia Kwiatkowska-Frejlich: Rola przedstawień drzewa genealogicznego zakonu w środowisku premonstratensów.

Role of Genealogical Tree Representations for Premonstratensians

 

7. Danuta Gurdak: Ksiądz dr hab. Jan Bednarczyk – życie i działalność na niwie bibliotekarskiej.

The Person of Rev. Doctor Habilitatus Jan Bednarczyk – the life and activity in the realm of the Library’s world.

 

8. Krzysztof Kaczmarek: „Liber Consiliorum” konwentu dominikanów w Poznaniu.

„Liber Consiliorum” of Dominican Convent in Poznan.

 

9. Anna Łosowska: Duchowni wyświęceni w Lublinie przez biskupa przemyskiego Macieja Drzewickiego (28 II 1506).

Clergymen Ordained in Lublin by Przemyśl Bishop Maciej Drzewicki (28 II 1506).

 

10. Dariusz Milewski: Listy Marcina Szyszkowskiego do Tomasza Zamoyskiego – źródła do spraw kozackich i tatarsko-tureckich (1623-1626).

Marcin Szyszkowski’s Letters to Tomasz Zamoyski – Cossack and Tartar-and-Turkish Cases (1623-1626).

 

11. Małgorzata Mirek: Zabytki piśmiennictwa oo Cystersów ze Szczyrzyca.

Historical Writing of Cistercian Fathers of Szczyrzyc

 

12. Ewa Olszowy: Dary autorskie dla Biblioteki Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1928-1939 (przyczynek do badań nad zawartością przedwojennego księgozbioru).

The books donated by the authors to the Library of Silesian Clerical Seminary between 1928 and 1939 (a contribution to research work on the content of prewar collections).

 

13. Beata Skrzydlewska: Współczesne muzea religijne archidiecezji lubelskiej. Realizacje i projekty.

Modern Religious Museums of Lublin Archdiocese. Productions and Projects.

 

14. Ryszard Skrzyniarz: Biskupi a bożogrobcy na ziemiach polskich w latach 1163-1819. Zarys problematyki.

Bishops and Order of the Holy Sepulchre on Polish Lands in years of 1163-1819. Overview.

 

15. Tomasz Stolarczyk: Książka i biblioteka w życiu średniowiecznych i staropolskich konwentów dominikańskich na przykładzie klasztorów środkowopolskich w świetle inwentarzy bibliotecznych.

Book and Library in Life of Medieval and Old Polish St Dominic’s Convents exemplified by Monasteries in Central Poland in View of Library Collection.

 

16. Maciej Szablewski: Mikrofilmowanie zbiorów instytucji kościelnych przez Bibliotekę Narodową.

Microfilming of Collection Sets of Church Institutions by the National Library.

 

17. Ks. Józef Szymański: Opieka duszpasterska nad Polakami we Francji do 1926 roku w ocenie ambasadora Alfreda Chłapowskiego.

Pastoral Care of Poles in France before 1926 as Judged by Ambassador Alfred Chłapowski.

 

18. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Inwentarz kościoła parafialnego w Łunińcu z 1938 roku.

The inventory of the parish church in Łuniniec in 1938.

 

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Ks. Zygmunt Lipski, Twórca Domu Polskiego w Jerozolimie. Życie i dzieło ks. Marcina Pińciurka, Lublin 2012, ss. 87.

 

Mateusz Hurys[Recenzja]: Ks. Robert Kufel, Edward Likowski 1836-1915. Sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski, Wydawnictwo Diecezji Zielonogórskiej-Gorzowskiej,

Zielona Góra 2011, ss. 698 +61 il., oprawa miękka, ISBN: 83-7077-139-4.

 

Urszula Kicińska [Recenzja]: Filip Wolański, Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 446.

 

Ks. Łukasz Krucki [Recenzja]: Ks. Witold Kujawski, Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławskie Wydawnictwo Rolników, Włocławek 2011, ss. 719 + 2 mapy.

 

Joanna Kumor-Mielnik [Recenzja]: Ks. Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010.

 

Ks. Michał Sołomieniuk [Recenzja]: Leszek Wilczyński, ABC kancelarii i archiwum parafialnego, Instytut Studiów Kościelnych Lubranscianum, Poznań 2012, ss. 145.

 

Daniel Kiper: Konferencja naukowa „Parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu w perspektywie historycznokulturowo-teologicznej, 12 październik 2013 r. Sesja z okazji 700. lecia parafii.

Scientific Conference entitled „Saint Andrew the Apostle Parish in Zgłobeń in View of Historical Cultural Theological Perspective”. 12th October 2013 Session on Occasion of 700th anniversary of Parish.

 

Beata Skrzydlewska: Sympozjum z okazji otwarcia muzeum w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Wąwolnica 22 czerwca 2013 r.

Symposium on Occasion of Opening Museum of the Sanctuary of Our Lady Kębelska in Wąwolnica. Wąwolnica 22nd June 2013.

 

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny – opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

 

 

 

 

Tom 99

 

STUDIA I MATERIAŁY

STUDIES AND MATERIALS

 

 

1. Robert Derewenda, Tomasz Nowicki: Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie.

The Central Archive of the Light-Life Movement.

 

2. Artur Hamryszczak: Prace Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych w zakresie dokumentowania zbiorów bibliotek klasztornych.

Work of the Centre for Church Archives Libraries and Museums  in documenting the collections of monastic libraries.

 

3. Patrycja E. Herod: Skryptorium katedralne płockie do XIV wieku.

Cathedral scriptorium of Płock to the 14th century.

 

4. Ks. Andrzej KwaśniewskiKsięgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku.

The library of the Kielce Chapter in light of the inventory of 1598.

 

5. Ks. Zdzisław Kropidłowski:  Iwo Rohweder jako budowniczy kościoła i duszpasterz parafii w Łęgowie.

Iwo Rohweder (1698-1765) as the church builder and parish priest in Łęgowo.

 

6. Aleksander Litewka: Inwentarz zespołu akt Gidle. Klasztor ojców dominikanów z lat (1479) 1615-1998. The inventory of the fonds of Gilde, the Dominican Monastery from the years (1479) 1615-1998.

 

7. Ks. Jan Pietrzykowski SDB: Polskie publikacje o św. Janie Bosko.

Polish publications about St. John Bosco.

 

8. Piotr Rumanowski: Wybrane aspekty artystyczne, teologiczne i historyczne w obrazach „ Alegoria Wiary” i „Adoracja Chrystusa jako Odkupiciela” z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. Selected artistic, theological and historical aspects in the paintings "Allegory of Faith" and "Adoration of the Christ the Redeemer" from St. Peter and Paul Church in Puck.

 

9. Ks. Józef Szymański: Z dziejów duszpasterstwa polonijnego w Szwajcarii do 1935 r.

The history of the Polish chaplaincy in Switzerland to 1935

 

 10. Bartosz Walicki: Początki parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej

The Origins of the Parish dedicated to Our Lady Queen of Poland in Wólka Niedźwiedzka

 

11. Jan Wnęk: Polskie publikacje religijne w opinii krytyki (1918-1939).

Polish religious books (1918 – 1939) in the assessment of the criticism of the time.

 

 12. Alina Zajankowska: Przywrócenie niepodległości Litwy i odrodzenie Kościoła katolickiego.

Events restoring the independence of Lithuania and the rebirth of the Catholic Church.

 

13. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Wizytacja kościoła parafialnego w Dywinie z 1844 roku.

The visitation of the parish church in Dywin from 1844.

 

14. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Inwentarz kościoła parafialnego w Kiwatyczach z 1853 roku.

The inventory of the ParishChurch in Kiwatycze of 1853.

 

 

 

RECENZJE I INFORMACJE

REVIEWS AND INFORMATIONS

 

Agnieszka Bajor [Recenzja]: Bogumiła Warząchowska: Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2012, s. 316, : faks. – (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 72). – ISBN 978-83-7030-887-2.

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Jan Walkusz, Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012, Wydawnictwo Bernardinum, 2012, ss. 227+4nlb, ISBN 978-83-7823-087-8.

 

Jerzy Flaga [Recenzja]: Ks. Edward Walewander, Proboszczowie Krasnobrodzcy od połowy XIX wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2012, ss. 104 + 4 nlb, ISBN 978-83-7306-559-8.

 

Roman Kawecki [Recenzja]: Tadeusz Białous, Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz niezłomny, Rajgród 2010, ss. 358, il.

 

Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563-1603, wstęp i opracowanie Zdzisław Pietrzyk (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 16), Kraków 2009, ss. 316.

 

Hanna Bias: „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich”. Gniezno, 26-28 września 2012 roku. Church music collections in Polish libraries, Gniezno 16-18 September 2012.

 

Michał Skoczyński: Międzynarodowa konferencja naukowa: „Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej”, Wrocław 18-21 X 2012 r. International conference: The monastery in medieval and early modern economy, Wrocław 18-21 October 2012.

 

Beata Skrzydlewska: Konferencja Z Okazji Wizyty Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego W Klasztorze Norbertanek W Imbramowicach. The conference on the occasion of the visit from the council of culture of the Małopolska province in the convent of the Norbertine Sisters in Ibramowice.

 

Joanna Zasempa: Wystawa W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL: „Benedyktynowi XVI w hołdzie” .1 III - 4 IV 2013 R. The exhibition at the KUL University Library. A tribute to Benedict XVI, 1 March - 4 April 2013.

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

REVIEW OF BIBLIOGRAPHY

 

Przegląd bibliograficzny - opracował: Artur Hamryszczak, Daniel Kiper