Tom 108 (2017)

 

Studia i materiały

Studies and materials

 

1. Anna Bartko-Malinowska: Budowa kaplicy pw. św. Leonarda w Szczebrzeszynie w świetle źródeł archiwalnych - przyczynek do mecenatu Hrabiego Maurycego Zamoyskiego.

The construction of St Leonard’s Chapel in Szczebrzeszyn, according to archival sources – an article on Count Maurycy Zamoyski patronage.

 

2. Ks. Włodzimierz Bielak: Okoliczności fundacji klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku.

The circumstances of founding the monastery of the Canons Regular in Kraśnik.

 

3. Ks. Andrzej Bruździński: Wyposażenie liturgiczne kościoła klasztornego w Kraśniku w świetle staropolskich akt krakowskich wizytacji biskupich.

The liturgical equipment of the monastic church in Kraśnik, according to the Cracow episcopal visitation records of the Old Polish period.

 

4. Ks. Grzegorz Bujak: Praca społeczna w diecezji kieleckiej w świetle publikacji na łamach „Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego” w latach 1926-1939. Zarys przemian.

Social work in the diocese of Kielce, according to publications in Kielecki Przegląd Diecezjalny in the years 1926-1939. An outline of the changes.

 

5. Anna Sylwia Czyż: Program ikonograficzny wystroju wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna w Kraśniku (wiek XVII i XVIII).

Iconography of the interior of the church dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary and St. Augustine in Kraśnik (17th and 18th centuries).

 

6. Tomasz Graff: Klasztor w Kraśniku w przekazie Jana Długosza.

The Kraśnik monastery in Jan Długosz’s works.

 

7. Czesław Grajewski: Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura.

Canon Jan of Lublin and his tablature.

 

8. Piotr Kulesza, Magdalena Lubiarz, Małgorzata Żak-Kulesza: Kulturowe, historyczne i religijne znaczenie kapliczek i krzyży przydrożnych w gminie Trzydnik Duży.

Cultural, historical, and religious value of roadside altars and crosses in the Trzydnik Duży commune.

 

9. Kazimierz Łatak CRL: Klasztor kraśnicki od fundacji w 1468 roku do reformy w 1618 roku.

The Kraśnik monastery from its foundation in 1468 to its reform in 1618.

 

10. Monika Nowakowska: Biblioteki Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL w okresie II Rzeczpospolitej.

The libraries of the Faculty of Law and Social-Economic Sciences KUL in the period of the Second Polish Republic.

 

11. Jan Pietrzykowski SDB: Ars predicandi. Wybitni kaznodzieje konwentu kraśnickiego.

Ars Predicandi. Outstanding preachers of the monastery in Kraśnik.

 

12. Leszek Poniewozik: Obraz parafii małopolskich w świetle Liber beneficiorum Jana Długosza. Luki i wybrane możliwości uzupełnienia.

Parishes in Małopolska, according to Liber beneficiorum by Jan Długosz. Omissions and supplement opportunities.

 

13. Roland Prejs OFMCap.: Z dziejów parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku po kasacie klasztoru kanoników regularnych.

The history of the parish dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kraśnik after the dissolution of the monastery of the Canons Regular.

 

14. Bartosz Walicki, ks. Sławomir Zych: Ks. Franciszek Pietrzkiewicz (1858-1929).

Rev. Franciszek Pietrzkiewicz (1858-1929).

 

15. Elwira Warda: Gromadkarstwo – ruch religijno-społeczny w Prusach Wschodnich.

Gromadkarstwo – A religious and social movement in East Prussia.

 

16. Jolanta Wasilewska: Ochweśnik – handlarz dewocjonaliów.

Ochweśnik – a devotional object trader.

 

17. Dominik Zamiatała CMF: Kasata klasztoru Kanoników Regularnych w Kraśniku w 1864 roku.

The dissolution of the monastery of the  Canons Regular in Kraśnik in 1864.

 

18. Ewelina Zych: „Regestrum Perceptorum et Expositorum Proventuum Venerabilis Capituli Cracoviensis” – księgi rachunkowe Kapituły Katedralnej w Krakowie z lat 1513-1812 (sygn. R.Cap.1-R.Cap.145).

„RegestrumPerceptorum et ExpositorumProventuumVenerabilisCapituliCracoviensis” – Account books of the Cathedral Chapter in Cracow of the years 1513-1812 (the reference number R.Cap.1-R.Cap.145).

 

19. Jerzy Żmudziński: Ze studiów nad malarskim wystrojem kościoła parafialnego w Kraśniku (dzieła Tomasza Dolabelli i Jana Kasińskiego).

The study of the paintings in the parish church in Kraśnik (works by Tomasz Dolabella and Jan Kasiński).

 

20. Waldemar W. Żurek SDB: Parafia rzymskokatolicka w Mikaszewiczach w diecezji pińskiej w świetle inwentarza kościoła z 1938 roku.

The Roman Catholic Parish of Mikaszewicze According to the Church Inventory of 1938

Рымска-каталіцкая парафія ў Мікашэвічах, Пінскай дыяцэзіі ў святле інвентара касцёла з 1938 г.

Римско-католический приход в Микашевичах, Пинской епархии в свете инвентяря храма с 1938 г.

 

 

Recenzje i informacje

Reviews and Informations

 

1. Jerzy Flaga [Recenzja]: Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, opracowanie Maria Dębowska, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2016, ss. 183 + 8 s. ilustracji, ISBN 978-83-7869-301-7.

 

2. Szczepan Kozak [Recenzja]:550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015)”, red. Marceli Ryszard Gęśla OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, wyd. Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2015, ss. 484 (84 ilustracje).

 

3. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Cronotassi degli Arcipreti della Basilica Papale Santa Maria Maggiore, a cura di Mons. Michał Jagosz, contributi di Andreas Rehberg, Giovanni Sicari (biografie e ritrattistica), Vincenzo Parrino (elaborazioni araldiche) (Studia Liberiana • Studi e documenti sulla storia della Basilica Papale e del Capitolo di Santa Maria Maggiore • Edizioni Capitolo Liberiano, vol. XI), Roma 2017, ss. 184 [liczne ilustracje].

 

4. Dominik Szulc: „Na dalekiej Ukrainie…”. Uwagi o przyczynach i organizacji procesu delimitacji na marginesie książki Mykoły Krykuna Кордони воэєводств правобережнoї України y XVI-XVIII століттях.

“In far Ukraine...” Notes on the causes and organization of the delimitation process on the basis of Кордони воэєводств правобережнoї України y XVI-XVIII століттях written by Mykoła Krykun.

 

5. Ks. Edward Walewander [Recenzja]: Wasilij Chaniewicz, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, wersja językowa polska i rosyjska, indeksy nazwisk i nazw miejscowych, ss. 664.

 

6. Franciszek Chwalewski: Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej i Domu Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy ul. Chopina 27 w latach 1947-1950.

The construction of the Library and the House for Professors of the Catholic University of Lublin at ul. Chopina 27 in the years 1947-1950.

 

7. Artur Hamryszczak: Ksiądz Profesor Bolesław Kumor. Historyk kościoła i dydaktyk. Sesja naukowa w 15. rocznicę śmierci, Lublin 21 IX 2017.

Rev. Profesor Bolesław Kumor. The church historian and educator. The symposium on the 15th anniversary of his death, Lublin 21 September 2017.

 

8. Ks. Andrzej Kwaśniewski: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2016.

The report on the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce of the year 2015.

 

9. Waldemar W. Żurek SDB: Rev. Profesor Bolesław Kumor. The church historian and educator. The symposium on the 15th anniversary of his death, Lublin 21 September 2017.

 

 

Przegląd bibliograficzny

Review of bibliography

 

Przegląd bibliograficzny przygotowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

 

 

 

 

 

Tom 107 (2017)

 

Studia i materiały

 

1. Ks. Jerzy Adamczyk: Urząd dyrektora muzeum diecezjalnego w aspekcie kanonicznym.

The diocesan museum director’s office in the canonic view.

 

2. Ks. Włodzimierz Bielak: Dokument fundacyjny klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku.

The Foundation Document of the Monastery of the Canons Regular of the Lateran in Kraśnik.

 

3. Mariia Biletska: Ks. Władysław Wanags MIC i jego posługa na Podolu w latach 1977-2001.

Rev. Władysław Wanags MIC and his Work in Podolia in the Years 1977-2001.

 

4. Marzena Bogus: Szersznik w Cieszynie i Kluk w Ciechanowcu, czyli o pierwszych muzeach księży, a nie książąt, na ziemiach polskich.

Szersznik in Cieszyn and Kluk in Ciechanowiec; the First Museums Created by Priests, Not Dukes, in Polish Lands.

  

5. Jerzy Flaga: Bractwa religijne w epoce staropolskiej w świetle ich organizacji i struktury wewnętrznej.

Religious Fraternities in the Old Polish Period in the Light of their Organization and Internal Structure.

 

6. Radosław Franczak: Oprawy woluminów z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Leonarda Walkonowskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

The Volume Bindings from the Canon of Gniezno Leonard Walkonowski’s Library in the Archdiocesan Archive of Gniezno.

 

7. Agnieszka Gołda: Informacje bibliograficzne na łamach czasopisma „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015).

Bibliography in the Journal „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015).

 

8. Zbigniew Hadrych: Finansowanie akcji charytatywnej w diecezji katowickiej w czasie wielkiego kryzysu.

Financing charity’s actions  in the Diocese of Katowice during the great economic crisis.

 

9. Artur Hamryszczak, Hubert Mącik: Parafia i kościoły w Abramowicach w XVIII-XIX wieku.

The Parish and Churches in Abramowice in the 18th and 19th Centuries.

 

10. Katarzyna Jarkiewicz: Znaki pamięci. O komemoratywnym charakterze obrazka religijnego.

Memory Signs. The Commemorating Function of Religious Pictures.

 

11. Krzysztof Kaczmarek: Święcenia duchowne Łukasza Watzenrode (1447-1512). Przyczynek do biografii biskupa warmińskiego.

The Ordinations of Łukasz Watzenrode (1447-1512). Supplementary Information on the Bishop of Warmia.

 

12. Robert Kuśnierz: Stalinowska konstytucja z 1936 r. i nadzieje wierzących na Sowieckiej Ukrainie na zmianę antyreligijnej polityki bolszewików.

The Stalin Constitution of 1936 and Hopes of the Faithful Living in the Soviet Ukraine for a Change of the Anti-religious Bolshevik Policy.

 

13. Małgorzata Mirek: Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu.

St Kinga’s Cultural Heritage. From the Library Collection of the Poor Clares in Nowy Sącz.

 

14. Monika Nowakowska: Księgozbiory Bibliotek Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

The Libraries of the Department of Social and Economic Issues of the Rural Areas at the Catholic University of Lublin.

 

15. Piotr Stefaniak: Testament świątobliwej Ofki Piastówny OP, przeoryszy raciborskich dominikanek z 1358 roku.

Ofka Piastówna’s Will of 1358, a Prioress of the Racibórz Dominican Nuns.

 

16. Agnieszka Szostak: Misja jako element zarządzania strategicznego muzeum.

A Mission as an Element of Strategic Management for Museums.

 

17. Renata Trawka: Dwa nieznane średniowieczne dokumenty do dziejów lwowskiego kościoła Św. Ducha.

Two Unknown Medieval Documents Concerning the History of the Holy Spirit Church in Lviv.

 

18. Elwira Warda: Platon i Arystoteles – bibliofile.

Plato and Aristotle – bibliophiles.

 

19. Bogumiła Warząchowska: Duszpasterskie i naukowe związki Kardynała Karola Wojtyły - Ojca Świętego Jana Paweł II z Kościołem na Górnym Śląsku. Rekonesans badawczy.

Pastoral and research connections of Cardinal Karol Wojtyła, Pope John Paul II, with the Church in Upper Silesia. Research reconnaissance.

 

20. Jolanta Wasilewska: Tatuaż jako znak przynależności.

A Tattoo as a Sign of Belonging to a Particular Group.

 

21. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Икона Матери Божьей Холмской: история, традиция, культ.

The image of Our Lady of Chełm: history, tradition, cult.

Obraz Matki Bożej Chełmskiej: historia, tradycja, kult.

 

22. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Wizytacja kościoła parafialnego w Kroszynie w diecezji wileńskiej z 1820 roku.

The visitation of the parish church in Kroszyn in the Diocese of Vilnius of 1820.

 

 

Recenzje i informacje

 

1. Maria Dębowska [Recenzja]: Ks. Jan Nowak, Niezłomny pasterz. Duszpasterstwo ks. Władysława Bukowińskiego w Kazachstanie w latach 1950-1974, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie, Kraków 2013, ss. 311, ilustracje.

 

2. Alicja Matczuk [Recenzja]: Ryszard Żmuda, Bibliografia publikacji o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 2016, s. 302.

 

3. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Michał Marian Grzybowski, Leszek Zygner, Episkopat płocki w latach 1075-2015. 940 lat istnienia diecezji, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2015, ss. 464 (liczne ilustracje).

 

4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. Tomasz Makowski przy współpracy Patryka Sapały (Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, t. 2), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2014, ss. LII + 556.

 

5. Ks. Michał Sołomieniuk [Recenzja]: Marek Wyrwa, Anna Strzelecka, Dokument fundacyjny Zbyluta dla klasztoru dla klasztoru cysterskiego w Łeknie z 1153 roku, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy: Poznań-Gniezno 2016, s. 111.

 

6. Artur Znajomski [Recenzja]: Jerzy Starnawski (1922-2012). In memoriam, T. 2, Bibliografia osobowa, oprac. Maria Wichowa, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, [5], 266, [2] s., 1 fot.

 

7. Ks. Stanisław Gurba: Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli  – kościelna placówka muzealna przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski.

John Paul II Museum in Stalowa Wola - a Church Museum in the Parish of God’s Mother, Queen of Poland.

 

8. Artur Hamryszczak: Jubileuszowa sesja: 60. lat Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dorobek i perspektywy. Lublin 14 XI 2016 r.

The Jubilee Session: 60 Years of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums of the John Paul II Catholic University of Lublin. Achievements and Prospects. Lublin 14 November 2016.

 

9. Ks. Andrzej Kwaśniewski: Statut Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach.

The Statute of the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce.

 

 

Przegląd bibliograficzny opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper