TOM 106

 

Studia i materiały

Studies and materials

 

1. Artur Hamryszczak: O. Romuald Gustaw OFM – założyciel Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych

Fr Romuald Gustaw OFM – the founder of the Institute of Church Archives, Libraries and Museums

 

 

2. Sabina Bober: Sprawozdania sytuacyjne Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego za lata 1933-1939 jako źródło do aktywności związków mniejszości niemieckiej w województwie śląskim

Situation reports of the Silesia Provincial Governor’s Office in the years 1933-1939 as the source for the activity of the associations of the German minority in the Silesia province

 

 

3. Ewa Dąbrowska: Nowoczesna organizacja biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Modern organization of an academic library illustrated with the example of the Library of Vilnius University

 

 

4. Artur Hamryszczak, Hubert Mącik: Parafia i kościół w Zemborzycach w XVIII-XIX wieku

The parish and church in Zemborzyce in the 18th and 19th centuries

 

 

5. Weronika Krajniak: Wykaz doktoratów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z lat 2003-2010

The list of doctoral theses of the Faculty of Theology at Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 2003-2010

 

 

6. Ewa Matczuk: Funkcja edukacyjna biblioteki uczelnianej na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej

The educational function of the university library illustrated with the example of Lublin University of Technology Library

 

 

7. Krystyna Michniewicz-Wanik: Biblioteki naukowe w procesie transformacji

Research libraries in the transformation process

 

 

8. Tomasz Nowicki: Dos ecclesiae and dos parochii illustrated with an example of the canonical visitation of the parishes in the Diocese of Włocławek in the years 1710-1711.

Dos ecclesiae i dos parochii na przykładzie wizytacji kanonicznej parafii diecezji włocławskiej z lat 1710-1711

 

 

9. Bożena Noworyta-Kuklińska: Zbiory sztuki Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Uwarunkowania historyczne

The art collections of St. Mary's Church in Gdańsk. Historical factors

 

 

10. Wiesław Partyka: Likwidacja bractw religijnych w Lublinie w 2. połowie XIX wieku

The liquidation of religious brotherhoods in Lublin in the second half of the 19thcentury

 

 

11. Krzysztof Perzyna: Sanktuarium maryjne w Lewiczynie w XX i XXI wieku na tle dziejów miejscowości i parafii

The Marian Sanctuary in Lewiczyn in the 20th and 21st centuries against a background of  the history of the village and parish

 

 

12. Urszula Poślada: Zarządzanie zbiorami nowoczesnej biblioteki naukowej - równowaga tradycji i nowoczesnych trendów

Managing the collections of a modern research library - a balance between tradition and modern trends

 

 

13. Jakub Rożek: Próba reorganizacji siatki parafii rzymskokatolickich w Lublinie w latach 1864-1866

An attempt to reorganize the structure of the Roman Catholic parishes in Lublin in the years 1864-1866

 

 

14. Tomasz Stolarczyk: Siedemnastowieczne inwentarze biblioteczne klasztorów dominikańskich w Gidlach, Łęczycy, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu

The 17th-century library inventories of the Dominican monasteries in Gidle, Łęczyca, Łowicz, Piotrków Trybunalski and Sieradz

 

 

15. Dominik Szulc: Inkorporacja parafii zdezorganizowanej w Rzeczypospolitej w okresie potrydenckim na przykładzie parafii Słupie i Modliborzyce w diecezji krakowskiej

The incorporation of the disorganized parish in the Republic of Poland in the post-Tridentine period illustrated with the example of the parishes of Słupie and Modliborzyce in the Diocese of Krakow

 

 

16. Elwira Warda: Bractwa szkaplerzne – duchowe wspólnoty wiernych

Scapular brotherhoods - spiritual communities of the faithful

 

 

17. Jolanta Wasilewska: Matka Boża Szkaplerzna (Matka Boska z Góry Karmel) w ikonografii.

Our Lady of the Scapular in the iconography

 

 

18. Jerzy Witczak: 25 lat komputeryzacji bibliotek kościelnych w Polsce – dorobek federacji FIDES

25 years of the computerization of church libraries in Poland-the achievements of the Federation FIDES

 

 

19. Łukasz Włodarski: Inwentarz realny średniowiecznych dokumentów pergaminowych i pieczęci z zespołu Monastica przechowywanych w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej w Toruniu

The inventory of the Medieval parchment documents and seals of the Monasticacollection stored in the Historical Archive of the Diocese of Toruń in Toruń

 

 

20. Ewa M. Ziółek: Nieznane wspomnienie o biskupie Adamie Prosperze Burzyńskim.

The unknown memoirs about Bishop Adam Prosper Burzyński

 

 

21. Ks. Waldemar Żurek SDB: Kaplica Matki Bożej Uzdrowienia chorych w Gaju na Wileńszczyźnie

The Chapel of Our Lady Health of the Sick in Gaj in the Vilnius region

 

 

22. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Inwentarz kościoła i plebanii w Kosowie w 1751 roku

The inventory of the church and presbytery in Kosów of 1751

 

 

 

Recenzje i informacje

Reviews and Informations

 

1. Maria Dębowska: Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae – rozprawy i źródła do dziejów zakonu paulinów

Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae – Treatises and sources for the history of the the Order of Saint Paul the First Hermit

 

 

2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Marian Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [2015], ss. 638 + 4nlb, ISBN 978-83-7306-711-0

 

 

3. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Regesty listin uložených v Horním Slezsku, svazek II: 1401-1450 • Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku, tom II: 1401-1450, opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera, Zemský Archiv v Opavě • Archiwum Państwowe w Opolu • Archiwum Państwowe w Katowicach, Opava – Opole – Katowice 2011, ss. 346

 

 

4. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library • Инвентар рўкописей Библиотеки Залуских в Императорской Публичной библиотеке • Inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, oprac. Olga N. Bleskina i Natalia A. Elagina (współpraca Krzysztof Kossarzecki i Sławomir Szyller), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2013, ss. 612 + 16 ss. ilustr. barwnych

 

 

5. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: Jan Krawiec SDB, Organizacja tajnych studiów filozoficznych i teologicznych oraz nowicjatu w Inspektorii św. Jacka w Polsce podczas drugiej wojny światowej 1939-1945, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, ss. 201

 

 

6. Ks. Piotr Szlufik SDB [Recenzja]: Jan Krawiec SDB, Życie i działalność duszpastersko-administracyjna ks. Józefa Straucha 1883-1952, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, ss. 200.

 

 

7. Ks. Edward Walewander [Recenzja]: Prawda i pamięć. Wspomnienia, wstęp i oprac. Elżbieta Orzechowska, przedmowa ks. Zygmunt Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ilustracje, indeks osób i miejscowości, ss. 292

 

 

8. Bogumiła Warząchowska [Recenzja]: Zdzisław Gębołyś: Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku, Sosnowiec-Wilno 2015, Wydawca: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, ISBN 978-83-65259-00-4

 

 

9. Ewa M. Ziółek [Recenzja]: Jerzy Kuzicki, Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2014, ss. 842.

 

 

10. Franciszek Chwalewski: Wspomnienie o Ojcu Gustawie OFM Bern. Dyrektorze Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1950-1976

The memoirs about Father Gustaw OFM, the Director of the KUL Library in the years 1950-1976

 

 

11. Joanna Nastalska: Obchody 40-lecia śmierci dr. hab. Romualda Gustawa OFM (1911-1976), dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1950-1976

The celebration of the 40th anniversary of the death of Dr hab. Romuald Gustaw OFM (1911-1976), the Director of the KUL Library in the years 1950-1976

 

 

12. Bartosz Walicki: Konferencja naukowa „Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896) – Ojciec Sybiraków”. Kolbuszowa, 29 stycznia 2016 r.

The conference „Rev. Ludwik Ruczka (1814-1896) – Siberian deportees’ father”. Kolbuszowa, 29 January 2016.

 

 

13. Ks. Waldemar Witold Żurek SDB: 3nd National Forum of the Directors of the Diocesan Archives in Poland

III Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Polsce

 

 

 

Przegląd bibliograficzny przygotowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper

 

 

.......................................................................................................................

 

TOM 105

Studia i materiały

Studies and Materials


1. Grzegorz Bujak: Praca społeczna w diecezji kieleckiej w świetle publikacji na łamach miesięcznika dla duchowieństwa „Przegląd Diecezjalny” z lat 1917-1925
The clergy and social work in the Diocese of Kielce in the light of the publications in "Przegląd Diecezjalny" from the years 1917-1925


2. Maria Dębowska: Obraz Matki Bożej Latyczowskiej w diecezji łuckiej (1930-1945)
The image of our Lady of Latyczów in the Diocese of Łuck


3. Ks. Tomasz Grabowski: Sacrum i profanum na tle krótkiej działalności Muzeum Diecezjalnego w Łomży
Sacred and profane against a backdrop of the short activity of the Diocesan Museum in Łomża

4.  Artur Hamryszczak: Canonical visitations as a historical source
Wizytacje kanoniczne jako źródło historyczne

5. Weronika Krajniak: Katalog prac licencjackich i magisterskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z lat 2001-2010
The catalogue of bachelor’s and master’s theses at the Faculty of Theology of Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 2001-2010

 
6. Tatiana Krynicka: Biblioteka Uniwersytecka KUL jako warsztat pracy izydorianisty na podstawie własnych doświadczeń
KUL Library as a workplace for a researcher working on Isidore of Seville based on author’s experience.

 
7.Tomasz Krzyżowski: Źródła do dziejów Kościoła rzymskokatolickiego i ormiańskokatolickiego w zasobie Państwowego Archiwum Obwodu Lwowskiego we Lwowie – zespół Urzędu Wojewódzkiego. Inwentarz archiwalny
Sources for the history of the Roman Catholic Church and the Armenian Catholic Church in the collections of the State Archive of the Lviv region in Lviv-the fonds of the Provincial Office, Archival inventory

 
8. Anna Łosowska: Dwa dokumenty w sprawie dziesięcin ze wsi Boby dla kościoła parafialnego w Opolu
Two documents on the tithe from the village of Boby for the parish church in Opole

 

9. Dariusz Milewski: Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk historycznych i społecznych Wydziału Teologicznego ATK
The records of registration and conferment procedure for a doctorate and habilitation in historical and social sciences at the Faculty Theology of Warsaw Theological Academy

10. Paweł Romanik, Daniel Kiper: Imiona chrzestne nadawane w wybranych miejscowościach rzymskokatolickiej parafii Pruchnik w okresie przedautomicznym
Baptismal  names given in the selected localities of the Roman Catholic parish of Pruchnik in the pre-autonomous period

11. Marian Surdacki: Rodzaje i formy jałmużny w Polsce przedrozbiorowej
Types and forms of handouts in pre-partition Poland

12. Ks. Józef Szymański: Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu styczniowym
Tsarist repression against the clergy of the Diocese of Kujawy and Kalisz after the January Uprising

13. Jolanta Wasilewska: Szkaplerz – Ikonografia przedstawień
A scapular-iconography

14.  Elwira Warda: Szkaplerz zakonny
A monastic scapular

15. Ks. Andrzej Ziarek: La elaboración y la estructura del Catecismo Romano. La elaboración y la edición típica del Catecismo Romano
The creation and structure of the Roman Catechism
Powstanie i struktura Katechizmu Rzymskiego

16. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Inwentarz kościoła parafialnego w Kosowie z 1770 roku
The general visitation of the parish church in Kosów in 1770

 

Recenzje i informacje

Reviews and Informations

 

1. Halina Dudała [Recenzja]: David Pindur, Svӗtla a stíny barokní církve ve Slezsku. Frýdecké arciknӗžství v letech 1654-1770. Struktury, procesy, lidé, Muzeum Tӗšínska, Český Tӗšín 2015, ss. 407, indeks osobowy, geograficzny i rzeczowy.

2. Jerzy Flaga [Recenzja]: Jan Walkusz, Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę 1956-2016, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2016, ss. 159 + 1nlb.

3. Piotr Kardyś [Recenzja]Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, opracowali Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015, ss. 285

4. Łukasz Krucki [Recenzja]: Zofia Hanna Kuźniewska, Działalność charytatywna w archidiakonatach kruszwickim i włocławskim diecezji kujawskiej i pomorskiej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2015, ss. 461+[1].

 

5. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]Herrscherchronologien der antiken Welt: Namen, Daten, Dynastien, hrsg. von Walter Eder & Johannes Regner (Der Neue Pauly. Supplemente Band 1, hrsg. von Hubert Cancik, Manfred Landfester & Helmuth Schneider), Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar 2004, ss. XVIII + 360

6. Krzysztof R. Prokop [Recenzja]: Claudio De Dominicis, Membri del Senato della Roma Pontificia. Senatori, conservatori, caporioni e loro priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX) (Collana di Storia ed Arte, IV), Fondazione Marco Besso, Roma 2009, ss. 386 • Repertorio dei notari romani dal 1348 al 1927 dall’Elenco di Achille Francois, a cura di Romina De Vizio (Collana di Storia ed Arte, VI), Fondazione Marco Besso, Roma 2011, ss. XLVIII + 210 + 16[15] ss. ilustr.

7. Jolanta Sokołowska [Recenzja]: „Studia Claromontana”, 31 (2013/2014), red. J. Zbudniewek OSPPE, Warszawa, Wydawnictwo Zakonu Paulinów.

8. Edgar Sukiennik [Recenzja]: Jan Sikorski, Wspomnienia księdza Jana. Warszawa 2015, ss. 247. ISBN: 978-83-942676-0-5.

9. Wojciech Cedro: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015
The report on the Society of Friends of the Blessed Wincenty Kadłubek Diocesan Archive in Kielce of the year 2015

10. Beata Skrzydlewska: Konferencja Dokumentowanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej w polskich muzeach religijnych. Teoria i praktyka . Lublin 16-17 listopada 2015 r.
Conference Documentation, protection and promotion of the heritage of material culture in the Polish religious museums. Theory and practice . Lublin 16-17 November 2015.

11. Joanna Napierała: „Praca za pokolenia dla pokoleń", 90 - lecie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
"Working on behalf of generations for generations," the 90th anniversary of the Archdiocesan Archive in Poznań

12. Ks. Piotr Szlufik SDB: Otwarcie „Muzeum kardynała Augusta Hlonda” w Czerwińsku nad Wisłą. 28 listopada 2015 r.
The opening of "Cardinal August Hlond Museum" in Czerwińsk on the Vistula River November 28, 2015.

13. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: Sacrum connecting nations

14. Ks. Waldemar W. Żurek SDB: A Servant of God, the church and homeland. On the tenth death anniversary of Archbishop Marian Oleś 1934-2005

 

Przegląd bibliograficzny opracowali Artur Hamryszczak i Daniel Kiper